กลับ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

ด่วนมาก!
19/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 10 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนงานซ่อมบำรุงและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปีทั้งหมดภายในบริษัท ทั้งทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์
• ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพของงาน และระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการให้ตรงตามมาตรฐานและแผนที่กำหนด
• วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ , แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผิดพลาดของเครื่องจักรภายในโรงงาน
• วางแผน ออกแบบและพัฒนางานซ่อมบำรุง ตั้งแต่อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงกระบวนการบันทึกข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในทุกๆด้าน รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่าย
• การบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางป้องกัน รวมทั้งความสามารถในการวางแผน และตรวจสอบการ บริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและบริษัทฯ
• ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหางานทางวิศวกรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
• ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงาน ประเมินคุณภาพงานภายในหน่วยงาน
• นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
• นำเสนอโปรเจคที่สามารถนาไปพัฒนาการทำงานในบริษัทรวมถึงงบประมาณ
• บริหารและควบคุมดูแลพนักงาน ทีมงานให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของบริษัทฯ
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานภายในบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง
• อายุระหว่าง 40- 45 ปี
• จบการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีใบประกอบวิชาชีพสามัญวิศวกร (กว.)
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 8-10 ปี
• มีความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ในการสรรหาแนวทางการปรับปรุง เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ในงานเพื่อพัฒนาการงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้สามารถนำทฤษฎี มาปฏิบัติ พัฒนาต่อยอดได้ดี
• มีความรู้ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
• มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารับขวัญบุตร
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.4
3.2
4.0
ฟังเสียงจากบริษัท

"ด้วยความมุ่งมั่นมากว่า 30 ปี เราใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีคุณภาพ" บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือจีเอฟพีที ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มบริษัทเครือที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ไก่พ่อแม่พันธุ์ และไก่เนื้อ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ อาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารวัว อาหารปลา อาหารกบ อาหารกุ้ง อาหารแพะ อาหารนกกระทา อา

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.7
3.5
5.0
บริษัททดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11/08/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
11/08/2023
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2521 บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์บก, สัตว์น้ำ เป็นบริษัทหนึ่งใน เครือ ป.เจริญพันธ์และจีเอฟพีที ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร ได้แก่ การผลิต-จำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูป ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงชำแหละไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น แฮม ลูกชิ้นไส้กรอก ไก่ปรุงสุก ฯลฯ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
135/2 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
038-442-700 ต่อ 2764
แบ่งปัน