กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. รวบรวมข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จัดทำข้อมูลหรือข่าวสารเพื่อเผยแพร่และชี้แจงต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และเป็นศูนย์กลางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท
 2. รวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และแวดวงธุรกิจหรือประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ สื่อสารให้พนักงานรับทราบทุกวัน
 3. จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. จัดทำ Fact & Figure ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอฝ่ายจัดการ
 5. จัดทำ IR Newsletter ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอแก่ผู้ลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 6. จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) รายไตรมาส กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company visit) และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
 7. จัดทำเล่มสรุปรายชื่อผู้ถือหุ้น วิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้นทุกรอบวันปิดสมุดทะเบียน
 8. ร่วมจัดทำแบบ 56-1 One Report และแบบประเมิน IR Awards
 9. ร่วมจัดเตรียมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
 10. เตรียมคำถามคำตอบ Fact&Figures สำหรับฝ่ายบริหาร
 11. เตรียมเอกสารมอบฉันทะสำหรับกองทุนและผู้ถือหุ้นรายย่อย ตรวจเช็คจำนวนหุ้น
 12. จัดทำคำถามคำตอบ สำหรับรายงานการประชุม (ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันหลังการประชุม)
 13. รวบรวมและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้น (รายงาน AR – SD)
 14. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 15. อัปเดตข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ติดต่อประสานงานกรณีหน่วยงานใดต้องการอัปเดต/เพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์
 16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 1. มีประสบการณ์ในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. มีความรู้ความเข้าใจงบการเงิน และตัวเลขทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
 3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. สามารถพูดในที่สาธารณะหรือให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ในฐานะผู้แทนของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายได้
 5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้กำหนดเวลา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. ชอบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 7. สนับสนุนการทำงานเป็นทีม พร้อมให้ความร่วมมือในกิจกรรมหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายและองค์กร


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทันตกรรม
- ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาสวัสดิการพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ท่องเที่ยว, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
- ประกันสังคม
- ลาบวช, ลาปฏิบัติธรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
3.8
2.8
3.6
3.2
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
3.7
5.0
3.2
สวัสดิการดีเยี่ยม
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/06/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
06/06/2023
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง  "ตราองุ่น" มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
149 Ratchadapisek Road (Thapra-Taksin) Bukkhalow Thonburi Bangkok 10600
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource
โทรศัพท์
0-2477-9020 ext : 520 Fax 0-2477-9894
เว็ปไซต์
แบ่งปัน