กลับ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT (IT Infrastructures) เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network System) เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน Cyber Resilience ของบริษัท และการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศตามกระบวนการ SDLC (Software Development Life Cycle)
 2. วิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT และภัยคุกคามด้าน Cyber Risk
 3. ศึกษาแนวทางและมาตรฐานการควบคุมด้าน IT และติดภัยคุกคามด้าน Cyber Risk ที่มีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท


คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ทักษะในงาน : มีความรู้ด้านระบบสารสนเทศ และโปรแกรมระบบงาน
 3. มีความสนใจด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความละเอียดรอบคอบ ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
 4. หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การตรวจสอบเทคโนโลยี และด้านความปลอดภัย เช่น CISA , CISM , CISSP ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานชจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel / Power Point) และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ดี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 7. หากมีประสบการณ์และทักษะการด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 6 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.2
3.6
3.9
4.2
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ธุรการ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/05/2022
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM
เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพันธกิจ
  • บริหารจัดการและพลิกฟื้นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ
  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  • ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้าและทุกภาคส่วน
  • สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อขยายฐานธุรกิจและฐานลูกค้าอย่างบูรณาการ
  • พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญสานต่อองค์กรด้วยแนวคิดใหม่ ๆ
  • กำกับดูแลกิจการภายใต้หลักการสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน


สถานที่ตั้งของ BAM  ทั่วประเทศ  (กรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค)
สำนักงานใหญ่  : กรุงเทพฯ
ปริมณฑล : ปทุมธานี , สมุทรปราการ , นนทบุรี
ภาคเหนือตอนบน : เชียงใหม่ (แก้วนวรัฐ) , เชียงใหม่ (เจริญเมือง) , เชียงราย , ลำปาง
ภาคเหนือตอนล่าง : พิษณุโลก , แพร่ , นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น , อุดรธานี , นครราชสีมา , อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก : ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา
ภาคกลาง : สุพรรณบุรี, สระบุรี, ราชบุรี, นครปฐม
ภาคใต้ตอนบน : สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต , ประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้ตอนล่าง : หาดใหญ่ , นครศรีธรรมราช , ยะลา
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
99 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์
0-2267-1900 Ext.2703-2709 Fax 0-2233-9574
เว็ปไซต์
แบ่งปัน