กลับ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และให้คำปรึกษา (วิศวกรคอมพิวเตอร์/ซอฟแวร์)

ด่วนมาก!
28/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กทม. (ห้วยขวาง)
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำและตอบข้อซักถามด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สพธอ. เช่น Digital ID, e-Signature เป็นต้น 
 • วิเคราะห์ข้อสอบถาม นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความสอดคล้องตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ
 • จัดทำ FQA และสนับสนุนการทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำสื่อการสอน และบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction)
 • จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของทีม โดยให้มีความเชื่อมโยงกับแผนงานหลัก รูปแบบการวัดผล และการติดตามผล
 • จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ รวมทั้งทำโครงการในลักษณะ Project-based ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital ID, e-Signature
 • หากมีความรู้หรือมีความสนใจใน AI, Blockchain หรือเทคโนโลยีใหม่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร ศึกษาวิจัย และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่า Internet
- ค่าทันตกรรมของพนักงานและครอบครัว
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปีและวัคซีนป้องกันโรค
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สวัสดิการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน
- สวัสดิการวันลาต่าง ๆ เช่น ลาพักร้อน ลาบวช ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือ เช่น ค่าคลอดบุตร การศึกษาบุตร ฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

Build A Better Digital Life ร่วมสร้างชีวิตให้ดีกว่าเดิม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA, เอ็ตด้า) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญแห่งยุค Disruptive Technology ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมที่น่าเชื่อถือผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและมั่นคงปลอดภัย โครงสร้างการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและกำก

...
งาน หางาน สมัครงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.6
การศึกษา / การฝึกอบรม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.6
3.6
4.2
4.5
3.7
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
16/02/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
16/02/2022
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (ETDA) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญแห่งยุค Disruptive Technology ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมที่น่าเชื่อถือผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและมั่นคงปลอดภัย ผ่านพันธกิจสำคัญได้แก่ การกำกับดูแลบริการดิจิทัล การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างบูรณาการและเชื่อมโยง ด้วยเหตุนี้ ETDA จึงเปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป (https://www.etda.or.th/th)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
ที่อยู่
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 20-22 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
เว็ปไซต์
แบ่งปัน