กลับ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินอาวุโส

หน่วยงานรัฐบาล, ไอที - อินเทอร์เน็ต
21/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
หน่วยงานรัฐบาล, ไอที - อินเทอร์เน็ต
21/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (ห้วยขวาง), นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีที่มีความซับซ้อนให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • จัดทำงบการเงิน ปิดบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีทั่วไป รวมถึงจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและบัญชี เช่น รายงานทางบัญชี รายงานงบการเงิน รายงานการเบิกจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งยื่นนำส่งภาษี
 • กำหนด และควบคุมการปิดบัญชี และจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปี ให้ถูกต้องครบถ้วน และทันต่อเวลา
 • ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน และบันทึกรายการทางบัญชี
 • ดูแลและให้คำแนะนำ (Coaching) แก่ผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชี 
 • สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี 
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการเงินและบัญชีในเชิงลึก
 • มีทักษะในการสื่อสาร การสอนงาน และการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำ
 • มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี เช่น ERP , Microsoft Office , การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • หากมีประสบการณ์จัดทำและปิดบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่า Internet
- ค่าทันตกรรมของพนักงานและครอบครัว
- ค่าทุนการศึกษา
- ตรวจสุขภาพประจำปีและวัคซีนป้องกันโรค
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
- สวัสดิการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน
- สวัสดิการวันลาต่าง ๆ เช่น ลาพักร้อน ลาบวช ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาบวช
- เงินช่วยเหลือ เช่น ค่าคลอดบุตร การศึกษาบุตร ฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

Build A Better Digital Life ร่วมสร้างชีวิตให้ดีกว่าเดิม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA, เอ็ตด้า) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญแห่งยุค Disruptive Technology ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมที่น่าเชื่อถือผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและมั่นคงปลอดภัย โครงสร้างการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและกำก

...
งาน หางาน สมัครงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.6
การศึกษา / การฝึกอบรม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.6
3.6
4.2
4.5
3.7
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
16/02/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
16/02/2022
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (ETDA) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญแห่งยุค Disruptive Technology ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมที่น่าเชื่อถือผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและมั่นคงปลอดภัย ผ่านพันธกิจสำคัญได้แก่ การกำกับดูแลบริการดิจิทัล การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างบูรณาการและเชื่อมโยง ด้วยเหตุนี้ ETDA จึงเปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป (https://www.etda.or.th/th)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
ที่อยู่
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 20-22 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์
0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
เว็ปไซต์
แบ่งปัน