กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (บางกะปิ)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลรับผิดชอบงานในด้าน นักลงทุนสมพันธ์ นักวิเคราะห์ และงานผู้ถือหุ้นของบริษัท
• ทบทวนและวิเคราะห์ธุรกิจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน
• ดูแลโอกาสทั้งหมดของกิจกรรมทางการเงิน
• จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและอื่นๆ ตามที่กำหนด
• ดูแล กำกับ สอบทาน และพัฒนารายงาน SET เช่น One report, THSI และอื่นๆ ให้ถูกต้อง ทันกำหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ
• ดุแลและควบคุมการจัดเตรียมเอกสารทางการเงินสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงงานโรดโชว์ของผู้บริหาร การประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส
• วางแผนและควบคุมการดำเนินกิจกรรม IR ทั้งหมด รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท (ส่วน IR)
• ดำเนินการรวบรวมและติดตามงานวิจัยของนักวิเคราะห์
• ดุแลงานติดต่อประสานงานที่สำคัญสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ถือหุ้นและสามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามได้

คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี โดยพิจารณาเป็นพิเศษกรณีมีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การเงินองค์กร หรือวาณิชธนกิจ
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และมีทักษะด้านการเงินและการบัญชี
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลระดับผู้เชี่ยวชาญและทักษะการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
  • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต
  • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (MS Office: Excel, Power point, Word, etc.)
  • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและการเขียน

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

“เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรทั้งการฝังกลบ บำบัด กำจัด และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงาน และการทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending) การปรับปรุง และแปรสภาพน้ำเสียให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป ได้ดำเนินกิจการมากว่า 2 ทศวรรษ ด้วยกระบวนการที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเท่าทันกับสถานะการณ์ปัจจุบัน และยังขยายห่วงโซ่อุปทานจากธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางธุรกิจ โดยการยึดมั่นการดำเนินธุรก

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
จัดซื้อ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
3.5
3.0
3.2
ปฎิบัติงานด้วยความสนุกและสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
23/07/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
23/07/2022
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
BWG ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ

BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท อินเตอร์เทค จำกัด  และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด ประกอบธุรกิจบำบัดน้ำเสีย

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย)

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย


บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
488 Soi Ladprao 130 (Mahatthai 2), Ladprao Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
Jinjutha (nam)
โทรศัพท์
0-2012-7888 Fax 0-2012-7889
เว็ปไซต์
แบ่งปัน