กลับ
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า (ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่) **สามารถเดินทางไปทำงานที่ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ได้เป็นครั้งคราว

บันเทิง/สื่อ
23/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บันเทิง/สื่อ
23/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 15 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารงานด้านพื้นที่เช่า ร้านค้า ในโครงการ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ เพื่อให้งานของฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตามแผนงานของฝ่าย Leasing
 • ดูแลรับผิดชอบ บริหารพื้นที่เช่าเพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด
 • วางแผนงาน วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ ให้สอดคล้องกับการบริหารพื้นที่เช่าในสาขาที่รับผิดชอบ
 • วางแผน วิเคราะห์ รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • นำเสนอกลยุทธ์ในการขายต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาทีมงานให้สามารถนำมาดำเนินการได้จริง
 • ดูแลร้านค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท รวมทังเป็นผู้ชี้นำ วางแผน สอนงาน และควบคุมดูแลพนักงานในทีมให้มีความเข้าใจในงานได้อย่างถูกต้อง
 • ลดข้อร้องเรียนของร้านค้า
 • ประสานกับหน่วยงาน หรือ่บุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • สำรวจตลาดคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และรวบรวมฐานข้อมูลร้านค้าเพื่อเป็นข้อมูล เพื่อนำเสอนเมื่อเกิดพื้นที่ว่างในสาขา
 • บริหารงานในแต่ละส่วนให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
 • พัฒนาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า ร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นพัทธมิตรที่ยั่งยืน
 • ดูแลตรวจสอบร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายตามที่บริษัทกำหนด
 • พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในความดูแลให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานของตนเอง
 • จัดสรุปรายงานต่าง ๆ นำเสนอเงื่อนไขที่ได้รับจากร้านค้าเพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ
 • ประชุมทีมงานเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขายเพื่อหาข้อแก้ไขให้งานสำเร็จตามเป้าหมายให้สามารถปิดการขายได้
 • บริหารงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ร้านค้าเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาดและการขายพื้นที่ การบริหารพื้นที่เช่าในธุรกิจศูนย์การค้า
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ได้เป็นครั้งคราว
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
 • มีความสามารถในการวางแผนและการวิเคราะห์การตลาด
 • มีทักษะในการนำเสนอ
 • มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร้านค้าในงานธุรกิจบริหารพื้นที่
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet ได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง
 • มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกบริษัท
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ชอบงานท้าทายที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
 • สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
 • มีความคล่องตัว ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และ สามารถปรับตัวได้เร็ว
 • มีความใฝ่รู้และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • มีภาวะผู้นำ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชมภาพยนตร์ฟรี
- ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- หมายเหตุ บางสวัสดิการได้เฉพาะบางตำแหน่ง
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 26 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
3.8
2.5
3.9
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
4.7
สวัสดิการดี
มีความเป็นครอบครัว ช่วยเหลือกกันดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11/02/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
11/02/2023
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
SF CINEMA เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิง ความสนุก และจินตนาการไปกับหนังต่างๆ ในวงการภาพยนตร์ เรายินดีต้อนรับและอยากชวนคุณมาทำในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้
สร้างผลงานและเรียนรู้ไปทุกๆ วันกับครอบครัว SF
เราต้องการให้คุณได้เติบโต และสร้างประสบการณ์ให้กับทีมงานและลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มความสนุก
และความสุขให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้าง
เปิดโอกาสให้กับตัวคุณ หางานที่ใช่ เลือกสิ่งที่ชอบ แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไปตามข้อมูลของคุณ
บริษัทฯดำเนินการด้านธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายใต้ชื่อ SF CINEMA
www.sfcinemacity.com
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
444, 10-11 Flr., MBK Tower, Phayathai Road, Kwaeng Wang Mai, Khet Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2048-7111 Fax 0-2048-7169
แบ่งปัน