กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 10 ปี
ราชบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมดูแลงานวิเคราะห์ และได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก

- ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

- วางแผนและดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

- ติดตามและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ทวนสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติ

  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ จุลวิทยา เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

- สามรถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้เกี่ยวกับGMP HACCP และ ISO 22000


สถานที่ปฏิบัติงาน

บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง สาขา จังหวัดราชบุรี

9/9 ม.12 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

https://goo.gl/maps/tvfUgsHP65K4kkiD9


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
above standard
3.3
4.1
2.6
3.3
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
2.6
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.6
2.6
4.2
3.5
3.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
01/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
01/12/2021
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Srinanaporn Marketing Co.,PLC. is another marketing and distribution company for myriad products by Kim Heng, Siam Daily, and Siam Rachaburi through over 20,000 distribution channels nationwide by both traditional and modern trade.
Tang Kim Heng Group is one of the leading snack manufacturers in Thailand that have, for over 30 years, produced and distributed premium quality snack products nationwide. Since its establishment in 1980, there currently are seven subsidiaries , you can see our company profile : www.snnp.co.th
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
9/9 ม.12 ต.จอมบึง อ.รางบัว จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
02-4205745 ถึง 9
เว็ปไซต์
แบ่งปัน