กลับ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ตึกวิริยะพันธุ์โฮลดิ้งส์ บางพลัด)

16/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
16/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
12,000 - 15,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เตรียมข้อมูล และเอกสารสำหรับการตรวจสอบงานสินไหมทดแทน ด้านบัญชีและภาษี โดยจัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (กระดาษทำการ) จัดเก็บงบทดลองประจำเดือน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ในการตรวจสอบ 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ด้านการจ่ายสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ – ภาคบังคับ ด้านบัญชีโดยตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินและการบันทึกบัญชี และด้านภาษี อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายของบริษัท  
4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือเพิ่มระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเสนอผู้บังคับบัญชา 
5. รวบรวม และจัดเก็บแบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (กระดาษทำการ) ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการใช้งาน 
6. จัดทำและปรับปรุง Audit Program แบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (กระดาษทำการ) และคู่มือการตรวจสอบด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน 
7. ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- ผู้ชาย อายุ  22 –30 ปี  
- วุฒิปริญญาตรี เฉพาะสาขา บัญชี การเงิน
- หรือวุฒิ ปวส.ช่างยนต์ เครื่องกล และมีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนรักษาดินแดนมาแล้ว
- มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และมาตรฐานการบัญชี 
- มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ 
- มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา 
- มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 
- มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี 
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี 
- สามารถปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด นอกสถานที่ได้** 
- สถานที่ปฏิบัติงานตึกวิริยะพันธุ์โฮลดิ้งส์ (บางพลัด)สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 18 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
4.0
3.5
3.9
ฟังเสียงจากบริษัท

“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/10/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
02/10/2022
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2129-7393 Fax 0-2641-3593
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานตัวแทนประกันภัย , หางานบริการลูกค้า, หางานบริหารกองทุน, หางานผู้บริหารระดับสูง, หางานพิจารณารับประกันภัย / Underwriter, หางานภาษีการเงิน, หางานลงทุน, หางานวิเคราะห์, หางานสถิติประกันภัย , หางานสินเชื่อ, หางานสินไหมทดแทน, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเร่งรัดหนี้สิน, หางานโบรกเกอร์, หางานช่างยานยนต์, หางานการเงินและการบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานบัญชีภาษี, หางานAccounting, หางานAuditor, หางานFinance&accounting, หางานInternal Audit, หางานกฎหมาย, หางานการเงินและการบัญชี, หางานตรวจสอบภายใน, หางานทนาย, หางานทนายความ, หางานบัญชีและการเงิน, หางานออดิท, หางานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ