กลับ
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ Risk Control Matrix, Audit Universe และ Risk Based Audit Plan
• เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ
• จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
• จัดทำกระดาษทำการ (Working Paper) และสรุปประเด็นที่ตรวจพบ (Findings)
จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ (Audit Report) และสื่อสารให้กับหน่วยงานรับตรวจรับทราบถึงประเด็น ความเสี่ยง/ ผลกระทบ และตกลงร่วมกันกับหน่วยงานรับตรวจ
• เข้าร่วมประชุมปิดตรวจ
• จัดทำรายงานสรุปการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow up) และสื่อสารให้กับหน่วยงานรับตรวจรับทราบ
• เตรียมเอกสาร และเข้าร่วมประชุมฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อรับทราบกิจกรรมการตรวจสอบ และกิจกรรมฝ่ายตรวจสอบภายใน และจัดทำรายงานการประชุมฝ่ายตรวจสอบภายใน
• จัดทำรายงานสำรวจการทำงานตามกฎบัตรฯ และหลักจรรยาบรรณฯ
• ใจทำใบเบิกค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชุมสรุปผลการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายนอก
• สนับสนุนการจัดเตรียมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
• จัดทำบัตรของขวัญ (Gift Card)
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบบัญชี/ ตรวจสอบภายในตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
• มีความรู้/ ประสบการณ์ในกระบวนการตรวจสอบภายในตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุด
• มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
• มีทักษะการใช้งาน MS Office Word/ Excel/ Power Point
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันทันตกรรม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินได้อื่นๆ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
3.7
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
เพื่อนดี สังคมดี มีสวัสดิการน่าพอใจ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/08/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/08/2022
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เกี่ยวกับบริษัท
CCF is an international non government organization that has been helping Thai children through Sponsorship programs since 1957. The CCF Foundation in Thailand (CCFFT) was granted the patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn on the 26th of February 1994. CCFFT now provides assistance to nearly 40,000 Thai children, their families and wider communities through sponsorship support from both within Thailand and the international community.
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่อยู่
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
สาวิตรี ปิ่นทศิริ
โทรศัพท์
0-2747-2600 ต่อ 218,0-89029-2093 Fax 0-2747-2620
เว็ปไซต์
แบ่งปัน