กลับ
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ด่วนมาก!
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 2. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และเป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอนของงานโครงการ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และเป็นไปตามกระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบ (IT General Controls) และตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (IT Application Controls)
 5. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน และมิใช่ทางการเงิน (Finance and Non Finance) ของบริษัท
 6. สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในบริษัท
 7. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ สอบทาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานรับตรวจ
 8. สังเกตการณ์ ตรวจสอบ สอบทาน หรือสอบสวนงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการ ในการหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือประเด็นทุจริตต่าง ๆ 
 9. ร่วมตรวจสอบสินค้าคงเหลือกับฝ่ายบัญชีทุกสิ้นปี
 10. สังเกตการณ์ ตรวจสอบ สอบทาน กระบวนการจำหน่ายเศษซาก เศษเหล็ก Zinc Ash และ Zine Dross ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
 11. ตรวจสอบ และสอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
 12. สุ่มตรวจสอบเฉพาะกิจตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท
 13. ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน กฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 14. ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี  
3. มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 5 ปี ขึ้นไป
4. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีแนวคิดเชิงระบบ (Systematic)
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายใน และประกาศนียบัตรด้าน IT Audit (ถ้ามี)
6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี  


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สวัสดิการ รถรับ-ส่งพนักงาน และ อื่นๆ
- สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงาน บิดา คู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฏหมาย
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง-สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านพลังงานทดแทน งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และงานขายวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงเป็นผู้ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค

(โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.demco.co.th)
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณพรรณวมล ศรีสุทธิวงค์
โทรศัพท์
0-2959-5811 ต่อ 2259,089-115-0044
เว็ปไซต์
แบ่งปัน