กลับ
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
24/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
20,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ให้เป็นไปตาม มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และติดตามความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ
- จัดหาแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
- สอบถาม / สัมภาษณ์ สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการเพื่อให้ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเพียงพอของการควบคุมภายในในแต่ละกระบวนการ
- จัดทำกระดาษทำการและจัดเก็บให้ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
- วิเคราะห์ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ และจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบ
- ติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เสนอรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบกับหน่วยงานผู้รับการตรวจ, ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย,เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในหรือบัญชี อย่างน้อย 1-3 ปี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม excel ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน สามารถทำงานในสถานการณ์ที่กดดันได้เป็นอย่าง
  • มีประสบการณ์ด้าน งานตรวจสอบภายใน  และโปรแกรมบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- BONUS (2021 And 2022 year = 8 Months +)
- Flexible Time
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บริษัทฯ สมทบ 5-10 %)
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด,ต่างประเทศ
- ตรวจสุขภาพประจำปี FULL OPTION,วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สถานที่ทำงาน ติด BTS เพลินจิต (อาคารมหาทุนพลาซ่า)
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
3.7
4.0
4.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
3.7
4.5
4.0
ได้ทำงานเต็มความสามารถ
การทำงานแบบมืออาชีพ Flexible Time Bonus ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/06/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
23/06/2023
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Lanna Resources Public Company Limited was established in 1985 and is in the coal production and distribution domestically and overseas, having coal mine projects located in Indonesia as its base for coal production and distribution activities. In addition, the Company has ocean freight transport service business in Singapore to effectively support and manage coal transport for distribution in the Country or delivery to other countries

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
888/99 Mahatun Plaza Bldg., 9th Fl., Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2253-8080 Fax 0-2253-5014
เว็ปไซต์
แบ่งปัน