กลับ
บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน (หลายอัตรา) มีประสบการณ์ Outsource จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
26/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
26/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- กำหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งเลือกตัวอย่างมาทำการตรวจสอบ
- ประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน และ ตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายใน ของแต่ละกิจกรรม/กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงานของบริษัทลูกค้า
- สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ
- จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ
- ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน
- กำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายใน
- ประสานงานกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำการตรวจสอบ


คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย / หญิง
- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ
- ประสบการณ์: งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยทำงานตรวจสอบภายใน Outsource และหากมี Certificate (CPA, TA, CIA, CPIAT Etc.,…) ที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความชำนาญ:

- การเจรจาต่อรอง
- การติดต่อประสานงาน
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
- การควบคุมและจูงใจทีมงาน
- การนำเสนอผลงาน
- การใช้ MS Excel เพื่อการตรวจสอบ
- การประเมินสาระสำคัญของความแตกต่างระหว่างแนวปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ดี กับ แนวปฏิบัติที่ใช้อยู่จริง
สวัสดิการ
- Professional fee (if Possession of a professional audit certification)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่า Incentive / Job
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าล้างรถกรณีใช้รถส่วนตัวในงานของบริษัท
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
IA Signature Company Limited. เป็นสำนักงานตรวจสอบภายในที่เชี่ยวชาญด้านการให้ความเชื่อมั่นและด้านการให้คำปรึกษา ต่อระบบควบคุมภายใน สำนักงานมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลาย โดยให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประเภทของบริการ ดังนี้ :
1. ด้านการตรวจสอบภายใน
2. ด้านการให้คำปรึกษาต่อระบบการควบคุมภายใน
3. ด้านการบริหารความเสี่ยง
4. ด้านการควบคุมและพัฒนาระบบสารสนเทศ

บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่
324/8-10 หมู่บ้านเวิร์ฟ เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2079-5499
แบ่งปัน