กลับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

การศึกษา, สุขภาพ/โรงพยาบาล
24/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การศึกษา, สุขภาพ/โรงพยาบาล
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (บางกอกน้อย)
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ออกแบบและผลิตสื่อทางด้าน Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) และ Mix Reality (MR) สื่อสารและทำงานร่วมกับทีม
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
3. หากมีประสบการณ์ด้านการทำสื่อดิจิตอลทางด้าน Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมด้วย C# / C++ / JAVA / Objective-C / Unity / Adobe CC
5. มีทักษาการใช้งานโปรแกรม Adobe CC เพื่อใช้ในการทำ AR/VR
6. มีทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์การทำ AR / VR
7. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3, TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29, TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390, TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90, TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400, MU GRAD Test คะแนน ไม่ต่ำกว่า 36, MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56 **กรุณาแนบผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ข้างต้น ที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่หมดอายุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการ
- Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- รถรับ-ส่งบุคลากร
- ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
- ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว
- สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นตามที่คณะฯกำหนด
- สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
- สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
- เงินชดเชย
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์
- เงินเดือน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.9
3.5
2.2
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
4.3
4.0
3.5
4.5
สวัสดิการดี แต่งานไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่ถ้าทำไปแบบไม่คิดไรมากก็ชิว
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
06/06/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
06/06/2023
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกี่ยวกับบริษัท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย"

จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นได้จัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานสากล

ปรัชญา
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให้บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

พันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่อยู่
ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อผู้ติดต่อ
งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทรศัพท์
0-2419-6926,0-2419-8741,0-2419-8864 Fax 0-2419-8769
แบ่งปัน