กลับ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน่วยงานรัฐบาล
29/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
หน่วยงานรัฐบาล
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
18,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการขององค์กรให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และตามมาตรฐานทางจริยธรรม
(2) วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและหลักการในการทำงาน และแผนปฏิบัติการด้านจริยธรรม การรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณองค์กร พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ให้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ ธพส. ด้วย
(3) ศึกษา และดำเนินการจัดคู่มือและกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรมีความเข้าใจ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามหลักในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม
(4) จัดทำและดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หรือที่เรียนชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย
(5) สื่อสาร ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานต่าง ๆ ในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และจริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
(6) ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
(7) ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม
(8) เข้าร่วมงาน Scrum Team, Agile Team โดยใช้องค์ความรู้บูรณาการเพื่อให้งานของ ธพส. ประสบความสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
(1) มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
(2) มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
(3) มีประสบการณ์ทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน แผนและกลยุทธ์ หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
(4) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมพัฒนา
- กิจกรรมประจำปี
- ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- ค่าช่วยเหลือบุตร
- ค่าทำศพ
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
- ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง คู่สมรส บุตร)
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธพส. กำหนด
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- วันหยุดประจำปี
- เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร
- เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และมีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ทำหน้าที่ (1) ก่อสร้างและบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ (2) บริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล ธพส. เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เรามุ่งเน้นการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • 1(current)
  • 2
  • 3
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.5
4.7
สวัสดิการดี โบนัสดี อยู่กันแบบพี่น้อง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
16/09/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
16/09/2019
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์  จำกัด (ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการบริหารจัดการ โครงการศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ มีความประสงค์ที่รับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dad.co.th/career.php


บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณธัชวรรณ
โทรศัพท์
0-2142-2220 Fax 0-2143-8889
เว็ปไซต์
แบ่งปัน