กลับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์โรคหัวใจฯ)

การศึกษา
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การศึกษา
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (บางกอกน้อย)
ปริญญาตรี
20,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการระบบ ISCV และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ดูแลระบบ ISCV ที่มีการเชื่อมต่อไปใช้งานในสาขาวิชาต่างๆ Med. CVT และกุมาร

3. วิเคราะห์ความต้องการของระบบและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ

3.1 รวบรวมและนำข้อมูลปัญหามาวิเคราะห์

3.2 ออกแบบการทำงานของระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

3.3 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานและประสานงานระหว่างผู้ใช้งานกับนักพัฒนาระบบ

3.4 วิเคราะห์ / ประเมินผลเพื่อหาความเป็นไปได้ของระบบ

3.5 มีการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

4. การดูแลและบริหารจัดการการใช้งานระบบโรงพยาบาล

4.1 จัดเก็บปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลใหม่และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 ประสานงานและติดตามปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานและคณะฯ

5. ประชุมคณะทำงานทีม IT เพื่อวางแผนจัดทำร่างวางแผนการทำงานประจำปี หรือแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ

6. จัดทำทะเบียน, วางแผนทดแทนและบำรุงรักษา และส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Hardware ที่เสื่อมสภาพ

7. บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (user account) กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน authentication & authorization ในการใช้งานระบบต่างๆ ของศูนย์โรคหัวใจฯ

8. ดูแลการทำงานของ ISCV และแก้ไขปัญหาของระบบ

9. บริหารจัดการ / ประสานงานกับบริษัทฯ ด้าน software เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

10. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงแผ่น CD และลงข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ ISCV

11. ภาระงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ได้แก่ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์โรคหัวใจฯ และคณะฯ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
***สมัครงานตำแหน่งนี้ กรุณาclick สมัครงานผ่านช่องทางนี้เท่านั้น ***
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
4. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการเขียนโปรแกรม SOL, ASP, Net มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3, TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29, TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390, TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90, TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 หรือ MU GRAD Test คะแนน ไม่ต่ำกว่า 36 **กรุณาแนบผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ข้างต้น ที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่หมดอายุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
9. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

สวัสดิการ
- Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ที่คณะฯกำหนด
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- รถรับ-ส่งบุคลากร
- ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
- ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว
- สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นตามที่คณะฯกำหนด
- สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
- สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
- เงินชดเชย
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์
- เงินเดือน

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.9
3.5
2.2
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
4.3
4.0
3.5
4.5
สวัสดิการดี แต่งานไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่ถ้าทำไปแบบไม่คิดไรมากก็ชิว
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
06/06/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
06/06/2023
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกี่ยวกับบริษัท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย"

จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นได้จัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานสากล

ปรัชญา
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให้บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

พันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่อยู่
ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อผู้ติดต่อ
งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทรศัพท์
0-2419-8864
แบ่งปัน