กลับ
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่เงินเดือน

เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
20/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
20/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 •  บันทึก ประมวลผลและตรวจสอบระบบบันทึกเวลา เพื่อสรุปสถิติการขาดงาน ลา มาสาย ของพนักงาน (Time Attendance) และการทำงานล่วงเวลา
  •  จัดทำเงินเดือน ค่าทำงานล่วงเวลาและเงินได้อื่นๆของพนักงาน
  •  จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด.1/ภ.ง.ด.1 ก/กท.20
  •  นำส่งเงินประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •  จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  •  จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน
  •  ทำรายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การขึ้นค่าจ้าง/เงินเดือนประจำปี, โบนัสประจำปี , รายงานการทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
  •  บันทึกและตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงาน
  •  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • เพศหญิงเท่านั้น
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • รายได้ที่ได้รับ 22,000 – 25,000 บาท/เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือนและTime Attendance อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน/ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ภ.ง.ด.1/ภ.ง.ด.1 ก/กท.20/ประกันสังคม
  • สามารถใช้ Word/Excel/PowerPointได้ในระดับดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงานและการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
  • มีทัศนคติที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา มีวินัย และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ได้


  สวัสดิการ
  - ประกันสังคม
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
  บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
  เกี่ยวกับบริษัท
  1. อุทิศตนเพื่อผู้อื่น 
  2. มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้คนโดยมีสเต็กชั้นดีเป็นส่วนประกอบ
  บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
  ที่อยู่
  เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ชั้น12 ห้อง1207 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์
  096-607-8571, 063-181-2777, 093-839-7537
  เว็ปไซต์
  -
  แบ่งปัน