กลับ
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้จัดการแผนกบริหาร (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร)

การก่อสร้าง/การตกแต่ง
19/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-รับนโยบายมาวางแผนงาน กำหนดขั้นตอน/มาตรการ/ เป่าหมาย/ การดำเนินงาน พร้อมควบคุมและติดตาม ตลอดจนจัดการอัตรากำลัง ประสานงาน สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพ/ คุณภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และงบประมาณที่กำหนด

-ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานในแผนกบริหาร เพื่อหาแนวทางการแก้ไข/ ป้องกันเสนอต่อผู้บังคังบัญชา

-รับผิดชอบในการควบคุม และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเอื้ออำนวยต่อประโยชน์ของบริษัท

-ร่วมประชุม วางแผน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดผลเสียหาย

-วางแผนพัฒนาแผนก และควบคุมการดำเนินการจัดทำงบประมาณในแผนก

-สรุป และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของแผนก รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

-รวบรวม จัดเก็บแฟ้มเอกสารสำคัญต่างๆ แยกประเภทเก็บรักษาเพื่อตรวจสอบอ้างอิง

-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ในระดับดี 

-มีประสบการณ์ด้านบริหารทั่วไปในโรงงาน 10 ปีขึ้นไป

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

-มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นผู้นำ  

-มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

-มีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว และการเข้าถึงแหล่งความรู้

-มีความเชื่อว่าผลงานที่ดีนั้นเกิดจาการฝึกฝน พัฒนาทักษะการทำงานของตน

มีมุมมองที่เชื่องโยงกับอาชีพการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.5
4.0
3.2
3.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
4.3
3.7
3.5
4.7
ภาพรวมถือว่าดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
11/09/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
11/09/2023
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามเม็ททัล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2519 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในวงการประตู หน้าต่างอลูมิเนียมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์งานผนังกระจกที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมด้าน Curtain Wall ของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้บริการและได้สร้างผนังกระจก (Curtain Wall) ที่มีคุณภาพสูงให้กับอาคารต่างๆ เป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทฯ คือ ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำแห่งการพัฒนา สินค้าคุณภาพ ให้แก่วงการก่อสร้าง

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
2445/27-30 อาคาร ธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
0-2318-1383,02-318-1385 ต่อ 127,151 Fax 0-2319-1782
เว็ปไซต์
แบ่งปัน