กลับ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกผลิต

ด่วนมาก!
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
21/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
21/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
25,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานด้านการวางแผน
1.1 วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนก
2. งานด้านการควบคุมและตรวจสอบ
2.1 กำหนดและแก้ไขตารางการผลิต
2.2 ตรวจสอบกระบวนการให้สามารถผลิตอาหาร
       ได้คุณภาพตามคุณลักษณะ
2.3 ตรวจสอบต้นทุนการผลิตของแผนก
2.4 ตรวจสอบการทำงานของแผนกให้เป็นไปตาม
       แผน
2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานใน
       แผนกให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ GMP
       HACCP และ ISO และการปฏิบัติตาม
       กฎระเบียบนโยบายของบริษัท
2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
       ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
       (5SP) ของแผนก
2.7 ตรวจสอบกำลังการผลิตภายในแผนก
2.8 ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนที่ได้รับจาก
       Production Planning
3. งานด้านการบริหารจัดการ
3.1 ดูแลและบริหารบุคลากรภายในแผนก
3.2 ดูแลบริหารจัดการด้าน INFASTRUCTURE ของแผนก
3.3 ดูแลบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพของ
       แผนก
3.4 บริหารจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก
4. งานด้านการติดต่อประสานงาน
4.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายใน
       บริษัท
4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
       ภายนอกบริษัท
5. งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
5.1 สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการผลิตตาม
       ระบบ GMP HACCP ISO และระบบอื่นๆ
5.2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม TPM ของแผนก
5.2 การพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน

คุณสมบัติ

อายุระหว่าง 25-30 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เทคโนโลยีการผลิต, เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตอาหาร

มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ

มีความสามารถด้านการวางแผนอย่างเป็นระบบ

มีความคิดเชิงวิเคราะห์

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

มีภาวะความเป็นผู้นำ

สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ความกดดันได้เป็นอย่างดีสวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารับขวัญบุตร
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.4
3.2
4.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.7
3.5
5.0
บริษัททดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11/08/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
11/08/2023
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2521 บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์บก, สัตว์น้ำ เป็นบริษัทหนึ่งใน เครือ ป.เจริญพันธ์และจีเอฟพีที ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร ได้แก่ การผลิต-จำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูป ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงชำแหละไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น แฮม ลูกชิ้นไส้กรอก ไก่ปรุงสุก ฯลฯ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
266 ม.11 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณลลิตภัทร, คุณธกร
โทรศัพท์
0-2473-7856, 0-2473-7850 Fax 0-2473-7878
แบ่งปัน