กลับ
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
22/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
สุรินทร์
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 50,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทำแผนและนโยบายสำหรับการบริหารงานขาย ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
2.กำหนด แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ของทุกสาขา
3.บริหารจัดการยอดขายของกลุ่มสินค้าเหล็กต่อลูกค้าโครงสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการผู้จัดการฝ่ายขาย
5.วางแผนในการรักษาลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้ารายใหม่ทั้ง ลูกค้าโครงการ คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ทำงานขาย อย่างน้อย 5 ปี
3.มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กรอย่างน้อย 2 ปี
4.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด, อ่าน, เขียนได้ดี
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6.มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โครงการ และงานด้านการขายเกี่ยวกับเหล็ก จะพิจาราณาเป็นพิเศษ
7.ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าสันทนาการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เจริญไชยคลังเหล็กก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดย คุณสุพิศ และคุณพสิษฐ์ ทวีหิรัญโรจน์ ซึ่งเล็งเห็นว่า
กลุ่มอุตสหากรรมก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโครงการต่างๆ
ตลอดจนที่พักอาศัย ประกอบกับในขณะนั้นทางเลือกของผู้บริโภคในพื้นที่ต่อสินค้าเหล็กยังมีไม่มากนัก
ทางผู้บริหารจึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง โดยประกอบธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า
“เจริญไชยคลังเหล็ก” จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า โดยการให้ความรู้ควบคู่กับบริการที่ประทับใจ
จวบจนปัจจุบันเรายังคงพัฒนาต่อเนื่องในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของสินค้า
และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการเพื่อส่งต่อคุณค่าคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
ที่อยู่
276/1 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์
064-558-6860
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน