กลับ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

สถาปนิกโครงการ (สามัญสถาปนิก)

เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 20 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

ควบคุมดูแลงานแบบที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคลากรประจำโครงการ การบริหารจัดการในงาน ระยะเวลาในการขออนุมัติให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุงแบบหากเกิดข้อผิดพลาด ตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย


หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)

1 ประสานงานระหว่างบุคลากรในโครงการ ที่ปรึกษาและควบคุมงาน ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาช่วง และผู้เกี่ยวข้องทุกด้านให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

 ไม่ขัดแย้งและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดงานซ้ำซ้อนอันอาจจะเกิดขึ้น

2 ช่วยเหลือวิศวกรโครงการดูแลการทำงานของผู้รับเหมาช่วงและคนงานให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับงบประมาณและเวลา

3 ช่วยเหลือวิศวกรโครงการทำงานให้ทันตามแผนงาน รวมถึงร่วมดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน

4 ศึกษาแบบของโครงการทั้งหมดในทุกๆด้าน สามารถมองภาพรวมได้ชัดเจน โดยเฉพาะแบบรวมของทุกระบบเพื่อลดข้อขัดแย้ง

5 ศึกษารายละเอียด วัสดุ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรมเพื่อทำรายการประกอบแบบให้ตรงกับรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม

6 ตรวจสอบแบบก่อสร้าง งานลด-งานเพิ่ม

7 ดูแลการจัดเก็บแบบก่อสร้างและรายการวัสดุที่ได้รับอนุมัติและส่งแบบหรือวัสดุที่ได้รับอนุมัติจากผู้ออกแบบให้เจ้าของโครงการ, ที่ปรึกษา

 และควบคุมงาน

8 ขออนุมัติวัสดุ ก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม

9 จัดทำตารางการสั่งซื้อวัสดุ ก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม

10 บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้สร้างสรรค์เป็นที่สะดุดตา ประทับใจ และได้รสนิยมตรงตามความต้องการของลูกค้า

11 ศึกษาโครงสร้างของงานดำเนินการออกแบบตกแต่ง คำนวณแบบ ประมาณราคา เลือกวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพ เหมาะสม ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

 ตรงตามเป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย

12 ส่งแบบที่วาดและเสนองบประมาณให้ลูกค้าพิจารณา

13 เมื่อผ่านการแก้ไขแบบให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับ ช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ หรือช่างเชื่อมเหล็กให้ทำงานตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้

14 ปฏิบัติงาน และประสานงานกับงานระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

15 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ช่างเพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา

16 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 อำนาจในการตัดสินใจ (Authority)

 ตัดสินใจดำเนินงาน ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน ภายใต้การควบคุมงานของผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

วุฒิการศึกษา ( Education Background )
1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสายงานสถาปัตยกรรม สาขาตกแต่งภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง            
2. ชาย-หญิง อายุ 30-47 ปี ( มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ ( กว.ระดับ สามัญ ) พิจารณาเป็นพิเศษ            ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences )

1 ประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ หรืองานตกแต่ง โครงการอาคารสูง หรือที่พักอาศัยอย่างน้อย 5 -20 ปี

2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ ( กว.ระดับ สามัญ ) พิจารณาเป็นพิเศษ

3 มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานที่ไม่เหมือนใคร เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ

4 มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในประเทศ เพื่อแสดง เอกลักษณ์ และประโยชน์ใช้สอยสูงสุด

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency )

1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , Autocad ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-Mail ได้คล่องแคล่ว

2 รู้และเข้าใจถึงปัญหางานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคารรวมทั้งรู้จักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

3 เข้าใจปฎิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด ให้คำปรึกษาแนะนำ สอนผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานตามกรอบที่กำหนด

4 ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องแม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด ให้คำแนะนำผู้อื่นในการปฏิบัติงาน

 ด้วยความรอบคอบ

5 เข้าใจวิธีการ กระบวนการจัดการคุณภาพงาน นำเสนอความคิดในการปรับปรุงการทำงาน สามารถวางแผนตรวจสอบประเมินคุณภาพ

6 ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ศึกษานำเสนอข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้หน่วยงานลดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ่มขี้น

7 มีความสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหา ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี

8 มีความสามารถในการวางแผนงาน และจัดทำระบบการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

9 การติดต่อประสานงาน รับและส่งต่อข้อมูลงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 6 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.7
3.5
2.6
4.0
ฟังเสียงจากบริษัท

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
5.0
5.0
5.0
เงินดี สวัสดิการครบ
สังคมดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
-
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
24/04/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
-
24/04/2019
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
โทรศัพท์
0-2615-6100 Ext.6192 Fax 0-2615-6100 Ext.2003
เว็ปไซต์
แบ่งปัน