กลับ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าหน่วยคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (QMS)

ด่วนมาก!
การผลิต
วันนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 3 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยอาหาร
     - ร่วมทบทวน แก้ไข ติดตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, เอกสาร (มาตรฐานงาน) ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ ในระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะ GMP , HACCP
     - ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่ายังคงดำเนินการตามสอดคล้องกับมาตรฐานงานที่กำหนดโดยเฉพาะ GMP
2. งานควบคุมบันทึก
     - ควบคุมให้มีการจัดเก็บบันทึกตามระยะเวลาที่กำหนดโดยอ้างอิงจากระยะเวลาการจัดเก็บตามทะเบียนแบบฟอร์มคุณภาพ
     - ควบคุมให้มีการจัดทำรายงานบันทึกที่ครบกำหนด ทำลายส่งให้ AQMR และ/หรือ QMR อนุมัติ
     - ควบคุมให้มีการทำลายบันทึกที่ครบกำหนด
3. งานควบคุมเอกสาร (Paper & Electronic file)
     - ควบคุม ตรวจสอบระบบการขึ้นทะเบียน แก้ไข ทบทวน จัดเก็บและทำลายเอกสาร
     - ควบคุมการจัดการใบร้องขอดำเนินการด้านเอกสาร (DAR) และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (การอนุมัติ วันที่จัดทำ วันที่มีผลบังคับใช้ และ Rev. ของเอกสาร) ตั้งแต่กระบวนการรับจนถึงปิดใบ DAR
     - ตรวจสอบ ควบคุมการลงทะเบียนเอกสารและปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเอกสารแม่บท ทะเบียนเอกสารจากภายนอก และทะเบียนแบบฟอร์มคุณภาพ
     - ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำสำเนา / แจกจ่ายเอกสารให้แต่ละจุดแจกจ่ายในวันที่ประกาศใช้งาน
     - ตรวจสอบ ควบคุมความถูกต้องและครบถ้วนของ การเรียกคืนเอกสารชุดที่ล้าสมัย / รายงานการแจกจ่ายและเรียกคืนเอกสาร
     - ตรวจสอบ ควบคุมให้มีการ Backup ข้อมูลลงใน Data serverในแต่ละรอบของการประกาศใช้เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
     - ตรวจสอบ ควบคุมให้มีการทำลายเอกสารที่ล้าสมัย
     - ควบคุมให้มีการสื่อสารเอกสารที่เป็นปัจจุบันขององค์กรให้กับหน่วยงานต่างๆในองค์กร
     - จัดทำการสร้าง Doc class และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Doc class ในระบบ ERP
     - อธิบาย , อบรม , สื่อสาร ให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการควบคุมเอกสารคุณภาพและบันทึกคุณภาพ ตามมาตรฐานงานที่กำหนด
4. งานด้านการตรวจติดตามระบบคุณภาพ (ทั้งภายในและภายนอก)
     - ประสานงานกับ Auditors ในเรื่องของแผนการตรวจ การเดินทาง รถรับส่ง ที่พัก อาหาร (การตรวจภายนอก)
     - รับการตรวจประเมินในส่วนของการควบคุมเอกสาร รวมทั้ง Support เอกสารให้แก่ ฝ่ายบริหารและ Food Safety Team รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ
     - สรุปค่าใช้จ่าย และ จัดทำ PR ของค่าใช้จ่ายการตรวจประเมิน
     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการตรวจ เช่น จัดเตรียมเอกสาร / ชุดสำหรับ auditor / จองห้องประชุมสำหรับใช้ในการตรวจประเมิน เป็นต้น
5. การจัดการข้อมูล CAR/PAR
     - ลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูล CAR /PAR
     - ส่งรายงาน CAR / PAR ส่งให้กับผู้ที่เปิด CAR PAR นั้น เพื่อดำเนินการต่อ
     - รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร CAR / PAR ที่ปิดแล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้
     - จัดทำรายงานสถานะ CAR / PAR ขององค์กร
     - สรุปรายงาน CAR PAR และ CAR PAR ที่เกิดซ้ำของแต่ละหน่วยงาน และสื่อสารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
     - สร้างแผนการ Audit , CAR/PAR ในระบบ ERP
     - ให้คำแนะนำ วิธีการในการจัดทำ และ การบันทึกข้อมูลในระบบ ERP ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
     - สื่อสารหน่วยงานต่าง ๆ ถึงแผนการ Audit ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และ ผลของการสร้าง CAR PAR ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว เพื่อดำเนินการต่อ
      - ตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลAudit - CAR PAR ในระบบ ERP ในแต่ละงาน
6. งานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร , วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร ,เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรือการผลิตอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ ระบบ GMP , HACCP , ISO 22000 ไม่น้อยกว่า 1 - 2 ปี
 • ชอบและรักการทำงานด้านเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการคุณภาพ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ได้

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารับขวัญบุตร
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.4
3.2
4.0
ฟังเสียงจากบริษัท

"ด้วยความมุ่งมั่นมากว่า 30 ปี เราใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีคุณภาพ" บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือจีเอฟพีที ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มบริษัทเครือที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ไก่พ่อแม่พันธุ์ และไก่เนื้อ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ อาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารวัว อาหารปลา อาหารกบ อาหารกุ้ง อาหารแพะ อาหารนกกระทา อา

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.7
3.5
5.0
บริษัททดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11/08/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
11/08/2023
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2521 บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์บก, สัตว์น้ำ เป็นบริษัทหนึ่งใน เครือ ป.เจริญพันธ์และจีเอฟพีที ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร ได้แก่ การผลิต-จำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูป ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงชำแหละไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น แฮม ลูกชิ้นไส้กรอก ไก่ปรุงสุก ฯลฯ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
135/2 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
038-442-700 ต่อ 2764 Fax 0-2473-8380-81
แบ่งปัน
Tag:
อ่านต่อ