กลับ
26/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ตามความต้องการชองผู้ประกอบการ
  • ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้นแบบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB Prototyping)
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ ชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0 - 3 ปี ในด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB),
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม Altium หรือ RICAD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ความสามารถพิเศษ การเขียนซอฟแวร์ Embedded System,
สถานที่ปฏิบัติกงาน อาคาร KX ถนนกรุงธนบุรี 

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันอิสระที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 โดยอยู่ภายใต้ “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” กระทรวงอุตสาหกรรม เรายินดีต้อนรับบุคลากรคุณภาพมาร่วมงาน และเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

งาน หางาน สมัครงาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Department of industrial Works Building , Prasumen Rd.(Banglumphu)
  • 1(current)
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับบริษัท

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันอิสระที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 โดยอยู่ภายใต้  “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีภารกิจหลักคือ

• สนับสนุนและผลักดันการใช้วัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ เพื่อการผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินค้าไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานไทยและสากล
• ผลักดันให้มีการส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาข้อมูลของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการผลิต การตลาด และการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรมหลักของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

• บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบริการตรวจสอบคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• บริการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), IEC, EN, ISO, ASTM, CISPR เช่น การทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงาน ด้านแสงสว่าง ด้านเคมี ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า วัสดุอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามข้อกำหนดหรือความประสงค์ของรับบริการ
• บริการทดสอบเพื่อขอการับรอง FCC และ CE Mark และการบริการทดสอบเบื้องต้น (Pretest/R&D Test) เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์
• บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ เช่น ไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน แรงและแรงบิด มิติ ความถี่วิทยุ เป็นต้น
• บริการตรวจคุณภาพขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารงานด้วยระบบคุณภาพหน่วยตรวจมาตรฐาน มอก. (ISO/IEC 17020 ให้บริการตรวจคุณภาพโรงงานตามข้อกำหนดของผู้ให้การรับรอง เช่น VDE, JET และ FIMKO  รวมทั้งงานตรวจ SCRAP ให้ BOI
• บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิคมาตรฐาน ให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ตลอดถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล
• บริการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้าในการขอลดอัตราอาการ/ยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิต ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 36 (1) (2) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และมาตรา 12 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
• บริการระบบเครือข่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง การซื้อขายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการข้อมูลแหล่งซื้อขายชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E-sourcing/Matching) และเป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดหา E-Procurement ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
• บริการข้อมูลข่าวสาร ฝึกอบรวม/ สัมมนา ให้คำปรึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงงานเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และให้บริหารและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่
57 6th Floor, Department of industrial Works Building , Prasumen Rd.(Banglumphu), Phranakorn, Bangkok 10200
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Napaporn
โทรศัพท์
0-2280-7272 ext. 8122 Fax 0-2280-7277
เว็ปไซต์
แบ่งปัน