กลับ
การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
19/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อสรุปผลการนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดหาวัตถุดิบใหม่ พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
 • ทดสอบประสิทธิผลการปรับเปลี่ยนสูตรด้านการะบวนการผลิต และผลการเลี้ยงไก่เนื้อรวมถึงต้นทุนค่าอาหารสัตว์ (Feed Cost) ต่อการเพิ่มน้ำหนักตัวสัตว์ 1 กก.
 • ติดตามรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้วัตถุดิบคงคลังและผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง (NCP) ที่เกิดขึ้น เช่น ปริมาณที่เกิด ค่าโภชนาการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาการนำไปใช้
 • ติดตามข่าวสารด้าน Food Safety รวมถึงข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ณ ปัจจุบัน
 • ศึกษา วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูล/ผลการวิจัยทางวิชาการรวมถึงแก้ไขปัญหา แนะนำและให้ความรู้ด้านวิชาการ
 • รับข้อร้องเรียนทางด้านโภชนาการ รวมถึงตอบข้อสอบถามจากลูกค้าในเครือ
 • ติดต่อประสานงาน และนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
 • จัดทำและทบทวนเอกสารภายในหน่วยงานเพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015  ISO 14000 
 • ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • งานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท  สาขา โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์  วิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยีอาหารสัตว์  เทคนิคการสัตวแพทย์  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้งานด้านโภชศาสตร์  การบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ระบบ GMP, HACCP , ISO 22000   
 • มีความรู้ด้านสารเสริมอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารับขวัญบุตร
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.4
3.2
4.0
ฟังเสียงจากบริษัท

"ด้วยความมุ่งมั่นมากว่า 30 ปี เราใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีคุณภาพ" บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือจีเอฟพีที ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มบริษัทเครือที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ไก่พ่อแม่พันธุ์ และไก่เนื้อ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ อาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารวัว อาหารปลา อาหารกบ อาหารกุ้ง อาหารแพะ อาหารนกกระทา อา

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
 • 1(current)
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2521 บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์บก, สัตว์น้ำ เป็นบริษัทหนึ่งใน เครือ ป.เจริญพันธ์และจีเอฟพีที ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร ได้แก่ การผลิต-จำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูป ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงชำแหละไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น แฮม ลูกชิ้นไส้กรอก ไก่ปรุงสุก ฯลฯ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
135/2 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์
038-442-700 ต่อ 2764 Fax 0-2473-8380-81
แบ่งปัน