กลับ
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (วัตถุดิบผลิตเครื่องสำอางค์)

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ยา/เภสัชกรรม, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, การผลิต, ความงาม/เครื่องสำอางค์
29/12/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อวัตถุดิบ/ วัสดุ ทั้งในและต่างประเทศ
- วางแผนกลยุทธ์การจัดซื้อวัตถุดิบ/ วัสดุ ทั้งในและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายของส่วน
- วิเคราะห์ และวางแผนฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการจัดซื้อวัตถุดิบ/ วัสดุ ทั้งในและต่างประเทศ
- ปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ/ วัสดุ ทั้งในและต่างประเทศ
- สร้างสัมพันธภาพและความพึงพอใจกับคู่ค้า
- บริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่รับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะผู้ใต้บังคับบัญชา
- การจัดการงบประมาณ และกำลังคนของแผนก
            คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- 7 ปี ขึ้นไป

- ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนก หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 3 ปี

only english resume will be considered

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
2 Naradhiwas Rajanagarindra Road (Soi 10) Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณอครา
โทรศัพท์
0-2676-2727 Fax 038-480-139
เว็ปไซต์
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
(Sahapattanapiboon Group)

SJI was founded in 1980, and since then we have established ourselves as a leading contract manufacturer of high quality cosmetic and personal care products.

In 1983, we were affiliated with the Kolmar U.S.A. global network of cosmetic manufacturers, and access to Kolmar's signficant techical resoures enables us to continually produce products to the highest international standards.

Furthermore SJI is committed to providing creative cost effective solutions to each of its customers requirements, so the fullest service can be provided, from developing product and packaging concepts, through to manufacturing, shipping, and even brand awareness building programmes.
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google