กลับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
It Operation Support
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

18/10/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมคำสั่งและขั้นตอนการประมวลผล
 • เช็คสอบผลการ Processงานประจำวัน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และสาขาของธนาคาร
 • ศึกษา Automation Toolที่ใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ศึกษาระบบงาน (Application)ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • ความสามารถในการใช้Microsoft Office
 • ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ความสามารถเชิงวิเคราะห์
 • มีทักษะในการสื่อสารและสื่อความกับผู้อื่น

ที่อยู่
333 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

ธนาคารกรุงเทพมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย