กลับ
บันเทิง/สื่อ
29/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บันเทิง/สื่อ
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 7 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการขายเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร
 • กำหนดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานขาย และลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน
 • กำกับดูแลการดำเนินงานขาย และการบริการลูกค้าในภาพรวม เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย
 • วิเคราะห์ประมาณการขายในภาพรวม เพื่อใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน และจัดเตรียมความพร้อมขององค์กร
 • กำหนดแผนการดำเนินงาน ตรวจสอบติดตามผล พร้อมปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อผลักดันยอดรายได้ และกำไรในภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • วิเคราะห์ วางแผนการหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
 • กำกับ ดูแลการเจรจาข้อต่อรองด้านราคา และเงื่อนไขการขายกับลูกค้า เพื่อปิดการขาย
 • ร่วมพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่องค์กร
 • กำกับ ดูแลการนำเสนอขาย และการจัดทำ Proposal เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า
 • กำกับ ดูแลการประสานงาน และการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
 • วางแผน และกำกับ ดูแลงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้าง และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า และแนวทางการรับมือแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาด การขาย และลูกค้า พร้อมนาเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
 • ศึกษา ติดตามข่าวสารความรู้ทางด้านการตลาด เทคโนโลยี และสื่อใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ประยุกต์ใช้ในงาน และให้เท่าทันตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5-7 ปี ด้านการขาย การตลาด
 • มีทัศนคติที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายสื่อ มีเดีย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

สวัสดิการ
- Birthday Gift
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เปิดดำเนินกิจการด้านการผลิตสื่อออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2016 โดยผลิตสื่อมีเดียด้านไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกๆสื่อ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และอื่นๆ ตัวอย่างช่องสื่อของบริษัท "Starvingtime" 
บริษัท มูฟฟ์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
46/21 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
0-2047-8884,063-202-6103
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน