กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ยา/เภสัชกรรม
01/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี (AR,AP,GL,Asset & Budget)

• ปิ ดงบการเงินนาเสนอผู้บริหารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

• ตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือและจัดทารายละเอียด ประกอบงบการเงิน

• ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการนาส่งภาษี มูลค่า เพิ่ม, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี โรงเรือน, ภาษีป้าย, ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ศึกษาและปรับปรุงรายละเอียดรวมถึงขั้นตอนการทางาน

• จัดระบบ ตรวจสอบ และอนุมตั ิการคิดต ้นทุนสินค ้า และระบบต ้นทุนสินค ้า

• ควบคุมระบบต้นทุน การจัดทางบประมาณ และการวางแผนภาษีทั้งหมด

• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ข ้ึนไป

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี

• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาบัญชีแล้ว มีใบอนุญาต (CPD)

• สามารถปิดงบได ้ มีความรู้เกี่ยวกับมารตฐานบัญชีและกฎหมายภาษีอากร

• มีภาวะผู้นำและทักษะในการประสานงาน แก ้ไขปัญหา

• มีทกัษะการคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบสูง

• สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ มีทกัษะการเจรจาต่อรอง

• สามารถนาทีมสู่เป้ าหมายและทางานภายใต ้ภาวะกดดันได้ดี

• สามารถใช ้โปรแกรม Microsoft Office ได ้เป็นอย่างดี

• มีประสบการณ์ในการใช ้โปรแกรม Microsoft Dynamic AX จะพิจารณาพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด , บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด

เราเป็นผู้นำทางธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยา  อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบวงจร  ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง   จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีวิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสูง  มาร่วมเป็นทีมงานและพร้อมจะเติบโตไปกับเรา ในหลายตำแหน่งดังนี้
บริษัท มีนโยบาย การจัดสวัสดิการ ที่ต้องการตอบสนองความต่อความต้องการ ให้กับพนักงาน อย่างแท้จริง  ตามความเหมาะสมแต่ละตำแหน่งงาน  อาทิเช่นค่าตอบแทนต่างๆ จากการปฏิบัติงาน
-  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-  ประกันสุขภาพ+ประกันชีวิต
-  ส่วนลดสินค้า ราคาพนักงาน
-  ปรับเงินประจำปี และโบนัสประจำปี
-  ดอกเบี้ยพิเศษกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ธอส)
-  วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สูงสุด 15 วัน/ปี)
-  วันลาหยุดกรณีต่างๆ
-  เสื้อฟอร์มพนักงาน
-  สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี

วิธีการสมัคร
1. สมัครงานผ่านทาง Job(Click Apply Now)
2. สมัครผ่านทาง E-mail
3. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางไปรษณีย์
4. สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ
5. สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกทรัพยากรบุคคล
สำนักงานอรุณอมรินทร์  31/4 ซ.เหล่าลดา ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 เบอร์ 091-229-0414 , 02-4114455 ต่อ 4105
E-mail : hr@fashofgroup.com
www.pharmahof.co.th

เพิ่มรายละเอียดพิเศษ
*** สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้กรุณาติดต่อที่เบอร์ 0912290414 ***
( ในวันเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น. - 18.00น.)
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
ที่อยู่
199 หมู่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณพา
โทรศัพท์
0-2111-6945,0917724513 Fax 0-2411-3400
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
Costing Supervisor (หัวหน้าบัญชีต้นทุน)
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
กทม. (บางกอกน้อย)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
System Analyst (SA/BA)
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เจ้าหน้าที่ออกแบบจัดเรียงสินค้า (Planogram)
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เจ้าหน้าที่ Internal Audit (นับสต๊อกตามสาขาทั่วประเทศ)
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้