กลับ
ยา/เภสัชกรรม, ความงาม/เครื่องสำอางค์
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ยา/เภสัชกรรม, ความงาม/เครื่องสำอางค์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
50,000 - 100,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.พัฒนาระบบบัญชี และร่วมกำหนดหรือเสนอแนะนโยบายของงานบัญชีการเงินของบริษัทต่อผู้บริหาร เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2.พิจารณาปรับปรุงระบบงานทางบัญชีและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และสามารถสอบทานย้อนกลับได้ โดยนำเสนอผู้บริหารให้อนุมัติหลักการและสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
3.ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีของบริษัท โดยตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการทางบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการทางบัญชีและระเบียบวิธีปฏิบัติงานของบริษัท ตลอดจนสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
4.ร่วมจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยเป็นฝ่ายประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ควบคุมการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน ให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด และรายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนงานที่แต่ละหน่วยงานเสนอไว้เสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
5.เสนอรายงานงบการเงิน และให้ข้อมูลด้านงบการเงินแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัท
6.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท กรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีและปัญหาทางภาษี เป็นต้น
7.วางแผน มอบหมายงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ผู้ให้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นไปตามนโยบาย มีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
8.สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเป็นประจำทุกเดือน
9.พัฒนาทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ
10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

1. Age 35 -50+ years old

2.Education : Bachelor's degree or higher in Accounting

3. At least 10 years of accounting and at least 5 years of management work.

4. The financial statements can be closed.

5. Knowledge of taxes and accounting standards

6. Discreet, data analysis skills


สวัสดิการ
- 5.5-day work week
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
เกี่ยวกับบริษัท
Dr. Orn Hair Center (DOHC) is a boutique beauty and wellness business specialised in hair transplant, haircare products and services. With 7 years experiences, expertise of our doctors and remarkable service quality of our staff, we earned trust from numerous international and Thai clients with over 4,000 patients per year.

ดอกเตอร์อร คลีนิค/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรอุมา คลินิก
ที่อยู่
1408/3 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
080-2628906
แบ่งปัน