กลับ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (ราชเทวี)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
  • จัดทำ Compliance Policy และ Compliance Charter เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน
  • จัดทำแผนการกำกับและดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม Compliance Program ของแต่ละธุรกรรม
  • กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือเวียน และประกาศของบริษัท ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับภายนอก
  • ติดตาม และศึกษากฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สำนักงาน ปปง.
  • วิเคราะห์ผลกระทบ วางแผน และเสนอนโยบายเพื่อใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
  • รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายบริษัท
  • ติดต่อประสานงานกับ ธปท. และหน่วยงานราชการต่างๆ กำกับดูแล

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• ต้องมีประสบการณ์ทางด้าน Compliance จากสถาบันการเงิน ธนาคาร หรือธุรกิจการเงิน อย่างน้อย 5 ปี
• เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี
• มีประสบการณ์การทำงานจากธนาคาร ธุรกิจลีสซิ่ง เช่าซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้กฎหมาย พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศ/กฎระเบียบของ ธปท. ปปง. ทางด้าน Compliance
• มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้ดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.0
3.7
3.2
4.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.6
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.6
3.6
3.7
3.5
4.5
เพื่อนร่วมงานดี อยู่กันแบบพี่น้อง
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
11/05/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
11/05/2023
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้สินเชื่อแบบเช่าซื้อ สัญญาเช่าดำเนินงานและอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าประเภทองค์กร รวมถึงช่วยให้ลูกค้าประเภทองค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท

Vision (วิสัยทัศน์)

เป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น แตกต่าง ด้วยบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลตอบแทน และความพึงพอใจ ให้กับผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 21 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2117-5881 Fax 0-2117-5860
เว็ปไซต์
แบ่งปัน