กลับ
บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Intern Student (Network Engineer) (รับนักศึกษาฝึกงานปี 3-4)

ด่วนมาก!
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
ฝึกงาน
0 ปี
กทม. (พญาไท)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง การติดตั้งและ Configure อุปกรณ์ Network
 • ได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจริง
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศ: ชาย
 • กำลังศึกษาระดับการศึกษา: กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 3-4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิศกรรมเครือข่าย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องการฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์
 • มีทักษะพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านติดตั้ง config อุปกรณ์ Network
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ข้อกำหนดในการฝึกงาน

 • ฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือนขึ้นไป
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (09.00-18.00 น.)
 • มีโน็ตบุ๊คส่วนตัว
 • หลังผ่านการฝึกงาน ได้รับพิจารณาคัดเลือกบรรจุงานเป็นกรณีพิเศษ
สถานที่: กทม. (พญาไท)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินกิจการเพื่อวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ ICT System Integration จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ และมุ่งเน้นความเป็นผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรบริษัท บริษัทได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงการแข่งขัน บริษัทฯ ให้บริการ System Integration แบบ One Stop Service ให้กับลูกค้า โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในงานให้คำปรึกษา ออกแบบระบบวงจร รวมทั้งการดำเนินการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

บริษัทฯ พร้อมตอบสนองความสำเร็จของลูกค้า โดยการสร้างสรรค์คำตอบที่ทันสมัยสูงสุด ด้วยกระบวนการและการจัดการอันเป็นเลิศ และยาวนานซึ่งพิสูจน์ได้ของบริษัทนั้น ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งเสริมลูกค้าของบริษัทฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
111 Soi Areesamphan1, Phahonyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Dept., Fatima R.B.D.S. International Co., Ltd.
โทรศัพท์
0-2619-7777 ext. 601 Fax 0-2619-7741
เว็ปไซต์
แบ่งปัน