กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
20,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายโดยมีความรู้ในการออกแบบกราฟิกประกอบเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ เช่น Infographic ภาพนิ่ง และสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารได้ รวมทั้งร่วมวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
 • เขียนเนื้อหาประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งนำเสนอและขัดเกลาเนื้อหาร่วมกับทีม
 • ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัด Event กิจกรรมทางการตลาด รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลขององค์กรที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน
 • ดำเนินกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ทำเอกสารข้อเสนอ นำเสนอ และการติดตามผล
 • จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม การจัดสัมมนา
 • ทำรายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อรายงานผลสะท้อนให้ทีมงานสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป
 • ร่วมวางแผน ควบคุม ดูแลการจัด Event และการทำงานนอกสถานที่ โดยประสานงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย
 • ทำโครงการลักษณะ Project-based และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ การตลาด ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี (หากมีประสบการณ์การบริการลูกค้า การจัด Event หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานและการสื่อสาร
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ กล้าคิดกล้าตัดสินใจหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ Digital Transformation หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่า Internet
- ค่าทันตกรรมของพนักงานและครอบครัว
- ค่าทุนการศึกษา
- ตรวจสุขภาพประจำปีและวัคซีนป้องกันโรค
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
- สวัสดิการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน
- สวัสดิการวันลาต่าง ๆ เช่น ลาพักร้อน ลาบวช ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาบวช
- เงินช่วยเหลือ เช่น ค่าคลอดบุตร การศึกษาบุตร ฌาปนกิจ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

Build A Better Digital Life ร่วมสร้างชีวิตให้ดีกว่าเดิม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA, เอ็ตด้า) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญแห่งยุค Disruptive Technology ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมที่น่าเชื่อถือผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและมั่นคงปลอดภัย โครงสร้างการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและกำก

...
งาน หางาน สมัครงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
3.6
การศึกษา / การฝึกอบรม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.6
3.6
4.2
4.5
3.7
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
16/02/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
16/02/2022
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (ETDA) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญแห่งยุค Disruptive Technology ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมที่น่าเชื่อถือผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและมั่นคงปลอดภัย ผ่านพันธกิจสำคัญได้แก่ การกำกับดูแลบริการดิจิทัล การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างบูรณาการและเชื่อมโยง ด้วยเหตุนี้ ETDA จึงเปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป (https://www.etda.or.th/th)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
ที่อยู่
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 20-22 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2123-1234 Fax 0-2123-1200
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานสื่อสารการตลาด, หางานจัดงานอีเว้นท์, หางานโฆษณา / ประชาสัมพันธ์, หางานAdvertise, หางานBusiness Journalism, หางานCommunication, หางานCommunication Arts, หางานCommunications Strategies, หางานCorporate Communication, หางานCorporate Communications, หางานCsr, หางานEvent Management, หางานEvent Organizing, หางานExhibition, หางานJournalism, หางานMarketing Communication, หางานMass Communication, หางานMedia Relation, หางานMedia Relations, หางานOnline Marketing, หางานPr Marketing, หางานPublic Relation, หางานPublic Relations, หางานSocial Media, หางานการตลาดประชาสัมพันธ์, หางานการสื่อสารขององค์กร, หางานการสื่อสารองค์กร, หางานจัดงานอีเว้นท์, หางานติดต่อประสานงาน, หางานนิเทศ, หางานนิเทศศาสตร์, หางานประชาสัมพันธ์, หางานสื่อมวลชนสัมพันธ์, หางานสื่อสารการตลาด, หางานสื่อสารมวลชน, หางานสื่อสารองค์กร, หางานอีเว้นท์, หางานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
อ่านต่อ