กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • จัดทำโครงการเพื่อยื่นขอความเห็นชอบในการจัดตั้งและจัดการ รวมทั้งแก้ไขโครงการเพื่อยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  • พัฒนากองทุนรวมที่จัดการในปัจจุบันและจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดตั้งและจัดการกองทุน
  • ติดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
  • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารหรือรายงานเกี่ยวกับกองทุนรวม

คุณสมบัติ
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในธุรกิจการจัดการลงทุนหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในด้านการสื่อสารได้ดี (การพูด อ่าน และเขียน) รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีความรอบรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2539 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในเดือนมีนาคม 2540 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจ

...
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
4.7
4.0
5.0
เป็นที่ที่ให้ประสบการณ์เยอะมาก
ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ หลายอย่าง ได้รับผิดชอบหน้าที่นอกเหนือจากงานหลัก ทำให้มีโอกาสได้แสดงฝีมือ และมีผลงานโชว์ อยู่ที่นี่เวลาผ่านไปไวมาก มีกิจกรรมสังสรรค์กันเป็นระยะๆ เช่น ฉลองครบรอบบริษัท กิจกรรม outing ก็จัดดีทุกปี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
04/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
04/04/2023
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2539 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในเดือนมีนาคม 2540

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่
400/22 Phaholyothin Road, Samsaen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Mingquan Trinikon
โทรศัพท์
0-2673-8755
เว็ปไซต์
แบ่งปัน