กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับระบบมาตรฐาน อันได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และมาตรฐานอื่นๆ ของบริษัทฯ
 •  กำหนดจุดสำคัญหลักในการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย ทั้งคุณภาพ ปริมาณและเวลา (Production Control)
 • จัดทำ Counter Measure และ Preventive Action มาตรการแก้ไขกรณีเกิดปัญหาในระหว่างการผลิตทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 • วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต รวมทั้งจัดสรรกำลังคน และทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม
 • ควบคุมดูแลการผลิต Yield, Waste, - Capacity (จำนวนรอบอัดต่อวัน), - คุณภาพการผลิต ในหน่วยงานการผลิตทั้งหมด (หน่วยเรซิน, หน่วยชุบ, หน่วยเรียง, หน่วยอัด, หน่วยตัด ขัด คัด
 • จัดทำและปรับปรุง Procedure (DP),Work Instruction (WI) และคู่มือการผลิต (SD ) ต่างๆ ในกระบวนการผลิต
 • จัดทำสูตรการผลิต (Lay up) เพื่อส่งให้แผนกบัญชีใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิต
 • ควบคุมดูแลชั่วโมงการผลิตล่วงเวลา ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ กำลังการผลิต
 • คัดเลือกวัตถุดิบ และทดสอบคุณภาพ ก่อน ขออนุมัติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
 •  ทำบัญชีบันทึกรายการ Steel plate และตรวจติดตามคุณภาพ วางแผนการ บำรุงรักษา /จัดทำใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าได้ตามมาตรฐานของบริษัท
 •  สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Engineering CS คลังสินค้า จัดซื้อ QA เพื่อให้การดำเนินการผลิต ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 •  ติดตามและประเมิณผล ควบคุมงาน และรายงานผลามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ( KPI monitoring)
 • Staff Management: การจัดการด้านบุคลากร และสนับสนุนกิจกรรมลดต้นทุนต่างๆ เช่น Lean, Kaizen, 5ส. เป็นต้น
 • จัดทำรายงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เช่น Monthly report
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ ในสายการผลิต อย่างน้อย 3 ปี และระดับหัวหน้างาน 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง กระตือรือล้นในการปฏิบัติงาน Can do Attitude
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ เบื้องต้นได้
 • สามารถใช้ MS. Office ทั้งได้ดี เช่น Pivot, Vlook up.
 • มีประสบการณ์การทำโปรเจคพัฒนงาน เช่น Kaizen, Productivity, Lean เป็นต้น
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร

สวัสดิการ
- Life insurance
- Medical insurance
- Provident fund start 5-10%
- Travel allowance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.0
3.6
3.5
3.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
3.5
4.5
4.2
สวัสดิการดี
เพื่อนร่วมงานดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
11/04/2023
บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Wilsonart is one of the world’s leading manufacturers and distributors of High Pressure Laminates and other engineered surfaces used in furniture, office and retail space, countertops, worktops, and other applications. In 2019, Wilsonart Thailand became the part of AICA Kogyo Co., Ltd. http://www.aica.co.jp/english/ we have achieved success through a combination of outstanding service, high-quality products, and a focus on continuously redefining the laminate surface through improved performance and aesthetics.
บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
75/16 Moo 5, Soi Wat Sopanaram, Ekkachai Rd., Amphur Muang, Samutsakorn , Thailand 74000
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
034-834-414 Ext 421-422 (on Monday - Friday), 0-2681-1505 | 0-2681-1828 Fax 034-834-399
เว็ปไซต์
แบ่งปัน