กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
หน่วยงานรัฐบาล, การท่องเที่ยว
01/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กทม. (บางรัก)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
18,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่หลัก
ทำหน้าที่ประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย (GSSA) รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและให้ข้อมูลตัวแทนจำหน่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามยอดขาย ดูแลให้การสนับสนุน และให้คำแนะนำแก่ตัวแทนจำหน่ายให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ตลอดจนติดต่อและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

เป้าหมาย
เพื่อบริหารให้ตัวแทนจำหน่ายมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ลักษณะงานที่ทำ
๑. ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย (GSSA) เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายของตัวแทนฯ
๒. ช่วยในการดำเนินงานในการจัดเตรียมเอกสารสัญญาตัวแทนจำหน่าย (GSSA)
๓. ติดต่อประสานงานและตอบคำถามเบื้องต้นให้กับตัวแทนจำหน่าย (GSSA)
๔. ให้คำแนะนำและแก้ปัญหากรณีตัวแทนจำหน่าย (GSSA) มีอุปสรรคในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
๕. สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนจำหน่าย
๖. ให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
๗. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารผู้สมัครเพื่อส่งต่อแผนกรัฐกิจสัมพันธ์และกับแผนกสนับสนุนการขายดำเนินการต่อ

งานด้านการสนับสนุน
๑. ประสานกับหน่วยงานหลักอื่นๆของบริษัทฯเพื่ออำนวยในงานขาย
๒. จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายประจำเดือน
๓. ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาด้านงานขายในหน่วยงานอื่นๆ
๔. จัดทำบันทึก หนังสือ รายงานการประชุมและหรือเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในฝ่าย
๕. ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
๖. เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือในงานกิจกรรมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
๗. ติดตามกระบวนการและความคืบหน้าลูกค้าที่มาจากตัวแทนจำหน่ายเพื่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง
๘. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้สนใจ และดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ

คุณสมบัติ
การศึกษา :
- ปริญญาตรี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง :
- ประสบการณ์ด้านการขายและบริการ 1 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็น :
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อสื่อสาร
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม office เช่น Word, Excel, Power Point
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความอดทนสูงสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- สวัสดิการด้านสินเชื่อ และการเงิน
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจต่างประเทศให้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และเพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวไปยังกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง ซึ่งประกอบด้วย นักท่องเที่ยวกลุ่ม High End กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มนักลงทุน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิด อุปสงค์ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพิ่มความถี่ในการเดินทาง และเพิ่มการใช้จ่ายให้กระจายไปสู่อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางมากขึ้น
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
ที่อยู่
110/2 North Sathorn Rd., Silom Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Woraphat
โทรศัพท์
0-2353-4000 Fax 0-2620-1301-2
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
เจ้าหน้าที่แผนกบริการสมาชิก
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
กทม. (สาทร)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
Airport Services Officer
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้