กลับ
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
28/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
28/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษา สร้างคู่มือในการปฏิบัติงาน และ สร้างวิธีและมาตรฐานในการตรวจสอบการปฏิบัติงานหน้าร้าน (Checklist) และกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ Store Operation ทุกสาขา ตามคู่มือและมาตราฐานการตรวจสอบที่กำหนด
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน การปฏิบัติตาม ข้อบังคับ วิธี
 • ปฏิบัติงาน ประกาศและคำสั่งของบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบสิ่งที่ตรวจพบ รวมถึงข้อเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการตรวจสอบกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอันก่อให้เกิดการทุจริตหรือความเสียหายต่อบริษัทฯ
 •  ติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
 • จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำเดือนและปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศชาย /หญิง สัญชาติไทย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือการเงิน บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 •  มีประสบการณ์การทำงานในงานด้านการตรวจสอบภายใน
 •  หากมีประสบการณ์ในการตรวจ ISO Audit หรือ IPO Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
 •  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word) ได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การประเมินผล และการเขียนรายงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง กล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่วิเคราะห์ และประเมินการตรวจสอบ
 • มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

สวัสดิการ
- Dental Benefit
- Hybrid Working
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ฮอริซอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ฮอริซอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เกี่ยวกับบริษัท
Horizon Group is a fast-growing sleep company that sets to disrupt the traditional mattress industry and beyond. We pioneered the direct-to-consumer model by delivering high-quality sleep-related products and eliminating commission-driven, inflated prices. We strive to continuously develop, improve and innovate products, process and operational structures to become and stay as an industry leader.  
บริษัท ฮอริซอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 401 ชั้นที่ 4 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
089-114-0303
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน