กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
05/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 7 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบรายการทางบัญชีด้านลูกหนี้
 2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบรายการทางบัญชีด้านเจ้าหนี้
 3. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการสรุปรายการทางภาษีประจำแต่ละเดือน
 4. ดูแลระบบบัญชีและการบันทึกรายการลงในระบบ NAV และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบ NAV
 5. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินทางด้านลูกหนี้และด้านเจ้าหนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้
 6. จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้าง, รายงานแยกอายุลูกหนี้, รายงานการรับเงินล่วงหน้า
 7. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง, รายงานแยกอายุเจ้าหนี้, รายงานการจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
 8. ตรวจสอบการบันทึกรายการเปิดใบจอง ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และการโอนกรรมสิทธิ์
 9. ตรวจสอบการบันทึกรายการรับเงินจอง เงินทำสัญญาและเงินโอน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 10. ตรวจสอบการบันทึกรายการรับชำระเงินดาวน์แต่ละงวด และเงินดาวน์ค้างชำระ
 11. ตรวจสอบการบันทึกรายการตั้งหนี้ซื้อสินค้า, งานก่อสร้าง, และงานบริการอื่นๆ
 12. ตรวจสอบการจัดทำเอกสารขออนุมัติสั่งจ่ายเงินให้ตรงตามเครดิตเทอมที่ได้รับอนุมัติ
 13. ตรวจสอบการขอเบิกเงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 14. ตรวจสอบการเคลียร์เงินทดรองจ่ายให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ขอเบิกทดรองจ่าย
 15. ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำแต่ละเดือน
 16. ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำแต่ละเดือน
 17. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ ตามโอกาสและความเหมาะสม
 18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
1. อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
5. สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี
6. มีความเชื่อมั่น มีความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบในหน้าที่
7. มีความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว และถูกต้อง
8. สามารถทำงานเป็นทีมได้
9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป (GAPP), มาตรฐานบัญชี (TAS), และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS
10. มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีอากร
11. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ของขวัญคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
3.6
3.1
3.3
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 โดยคุณชยพล หรรรุ่งโรจน์และคุณขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย และแบรนด์อัลติจูดได้เข้ามีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์ เน้นความสำคัญในการตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต การออกแบบที่สร้างสรรค์ และทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยม กลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทเน้นการพัฒนาโครงการระดับลักซ์ชัวรี่ทั้งในแนวราบและแนวสูง โดยการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด และเลือกทำเลที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกบ้านสามารถอยู่ในทำเลที่มีคุณค่าในราคาที่ไม่แพง บ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
3.7
4.0
3.5
มีความท้าทาย และเปลี่ยนชีวิตคนให้ก้าวกระโดดได้
สวัสดิการที่ดี กิจกรรมดี มีการสนับสนุนให้พนักงานคิดนอกกรอบ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
06/06/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
06/06/2022
บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Join our team
Build your career at Altitude

The successful candidate will be provided a promising career opportunity, nurture talent, develop leaders and reward achievement.

To submit your application, please send your full resume and salary expectation to us.

Altitude Development Co., Ltd.
บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่
Sathorn Prime Tower: 26 Floor 16, Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณพศิน
โทรศัพท์
0-2027-8989 Fax 0-2259-1150
เว็ปไซต์
แบ่งปัน