กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ
- วิเคราะห์ปัญหาที่พบเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุง
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
- จัดทำข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ หรือระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
- ติดตามแต่ละสายงานให้มีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
- ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไข ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายในและจากผู้สอบบัญชีภายนอก
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเสริมสร้างให้พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการอบรมให้ความรู้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้คำในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

- ป.ตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย ,บริหารธุรกิจ ,บัญชี-การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป หรือด้าน Compliance 3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์การทำงานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจะทะเบียนใน ตลท/ การควบคุมภายใน ,การบริหารจัดการความเสี่ยง

- สามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี

- ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

- ความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน

- การวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ไขป้ญหา 


สวัสดิการ
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10% ของเงินเดือน
- การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
- ค่าเข้ากะ/OT
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางปฏิบัติงานภายใน/ต่างประเทศ
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตร & ทุนการศึกษาพนักงาน
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ (สำหรับบางตำแหน่ง)
- ยูนิฟอร์มพนักงาน
- รางวัลอายุงานนาน
- ลาบวช
- วันลาพิเศษ ลาวันเกิด,ลาปริญญาบัตร,ลาอุปสมบท,ลาเพื่อจัดการงานศพ บิดา/มารดาของพนักงานและคู่สมรสและบุตร
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีๆ ละ 10 วัน (เพิ่มตามอายุงาน)
- อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
- เงินช่วยเหลือกรณีพักรักษาตัวในรพ.
- เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/มารดา,คู่สมรสและบุตร


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
สวัสดิการ ดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14/05/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
14/05/2020
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ หรือ “คลังน้ำมันสมุทรสาคร” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีคนไทยเป็นเจ้าของ ดำเนินธุรกิจทางด้านปิโตรเลียมในการให้บริการจัดเก็บและจัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่บริษัทน้ำมันชั้นนำต่างๆ โดยมียอดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปีละ 3,000 ล้านลิตร และมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใช้ในอุตสาหรรมต่าง ๆ  อาทิ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำมันผสมยาง จาระบี ฯลฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดจนได้ให้บริการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้ง ผลิต บรรจุ คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องทางบริษัทจึงต้องการเปิดรับบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ ชอบงานท้าทาย เพื่อร่วมงานกับบริษัทจำนวนหลายอัตรา
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
ที่อยู่
1 Boromrachachonanee Rd., Arun-Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700
โทรศัพท์
0-2434-0540 Fax 034-820-519 # 4305
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (น้ำมันหล่อลื่น)
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
System Engineer
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
Process Engineer (Trainee)
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
Senior Risk Management
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
สมุทรสาคร
สามารถเจรจาต่อรองได้