กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ประกันภัย, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ประกันภัย, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ไฮไลท์เด่น
• สัมภาษณ์งานออนไลน์ ผ่าน Google Meet
• Five-day workweek,Free Lunch,Hybrid work
• Near Ramkhamhaeng airport rail link station

Job Description

We are currently seeking a highly skilled and motivated Full Stack Developer to join our dynamic data team, which consists of talented data scientists, data engineers, and business intelligence developers. As a key member of the team, you will collaborate closely with your colleagues to design and develop cutting-edge prototypes and products that align with our business commitments.

Responsibilities
• Collaborate closely with data scientists, data engineers, and business intelligence developers to design and develop innovative prototypes and products.
• Demonstrate your proficiency in software design, leveraging your 3 years or more of industry experience to deliver high-quality solutions.
• Take ownership of projects and work independently, demonstrating a strong sense of accountability and delivering results.
• Showcase your expertise in one or more programming languages, such as Node.js, Python, or JavaScript, to develop robust and scalable applications.
• Apply your in-depth expertise in frontend languages and libraries, such as HTML, CSS, React JS/TS, Vue JS/TS, and NextJS, to develop robust and captivating user interfaces.
• Exhibit familiarity with database systems and NoSQL databases, such as Postgres, Redis, and MongoDB, ensuring efficient data management.
• Demonstrate a solid understanding of Linux or Unix-like operating systems and Docker
• Apply your familiarity with unit testing practices to ensure the reliability and quality of your code.
• Utilize source code control tools, such as Git, to effectively manage version control and collaborate with the team.


คุณสมบัติ
Preferred Qualifications
• Experience working with Serverless and Cloud Platforms, such as AWS or GCP, enabling the development of scalable and resilient applications.
• Proficiency in cloud environments and experience with DevOps practices, ensuring efficient deployment and management of applications, are highly valued.
Join our team of dedicated professionals and contribute to our exciting projects. Apply now to be a part of our innovative data team and make a significant impact with your skills and expertise.


สวัสดิการ
- Dental care(ค่าทำฟันตามเงื่อนไข บ.ฯ)
- Hybrid work
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีอาหารกลางวันฟรี ที่ออฟฟิศ/Free lunch
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
MSC SITTIPOL CO., LTD.is a company provider to provide Solution on Cloud and Consulting Services. Our employees are trained to develop the most innovative and effective Information Technology for clients from small, medium to large organizations by utilizing the best talents and our partners’ innovative technologies. We are provider of e-Commerce platform for Thai made product under name as JATUJAKMALL.com.
General Information
  • Established: August, 2003
  • Total Staff: 120 persons
  • Registered Capital: 40 Million Baht
  • PADSS Certification: March, 2017
Cloud computingis the delivery of Computingas aServicerather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices as a utilityover a network. Clouds can be classified as public, private or hybrid.
MSC Sittipol is a Dermalog’s distributor in Kingdom of Thailand, and Laos People's Democratic Republic.
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
ที่อยู่
19 Soi Ramkhamhaeng 11, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2319-9120 ถึง 1
เว็ปไซต์
แบ่งปัน