กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ไอที - อินเทอร์เน็ต
25/09/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ไอที - อินเทอร์เน็ต
25/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 หน้าที่งานโดยสรุป (Job Summary)
บริหารงบประมาณที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง และสนับสนุนระบบบริหารโปรแกรมขาย พร้อมทั้งวิเคราะะห์โครงสร้างระบบและบริหารระบบโปรแกรมขาย ให้สอดคล้องกับกลยุทธขององค์กร พร้อมให้คำปรึกษา และบริหารทีมงานให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัท
งาน 1 บริหารงบประมาณ
● กำกับและตรวจสอบให้รายงานทางการเงินรายวันและรายเดือนเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดขององค์กร
● บริหารจัดการงบประมาณประจำปีในส่วนของการปรับปรุงระบบบริหารโปรแกรมขายหรือส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
งาน 2 บริหารการปฎิบัติการ
● เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมธุรกิจและผู้เชียวชาญในด้านระบบ POS
● ยื่นคำร้องเอกสารในการขึ้นทะเบียนการใช้เครื่องบันทึกเงินสด และการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
● ทำการประสารงานเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่ตั้งของสถานประกอบการ ในกรณีที่สถานประกอบการถูกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
● ดูแลให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันข้อมูล และถูกต้องตามประสิทธิภาพของทรัพยากรระบบทั้งหมด
● ประสานงานการซ่อมแซมระบบ , อุปกรณ์ ที่ผิดพลาดอย่างทันท่วงที
● สร้างและตรวจสอบขั้นตอนต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตั้งค่าต่างๆ ในระบบบริหารโปรแกรมขายทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขของการตลาด
● ประสานงานการกู้คืนข้อมูลและขั้นตอนฉุกเฉินในกรณีที่ระบบล้มเหลว
● บังคับใช้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงและรหัสผ่านของผู้ใช้อย่างทันท่วงทีสำหรับทั้งระบบบริหารระบบโปรแกรมขาย
● ปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบบริหารโปรแกรมขายให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
● ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบที่มีอยู่และในอนาคตที่กำลังพัฒนา / ดำเนินการต่อไปได้
● ประสานงานการตรวจสอบและการจัดการรายงานข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์หรือการร้องขอการปรับปรุงอย่างทันท่วงที
● แนะนำผู้ฝึกสอนแผนกในการจัดเตรียมเนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
● ดูแลเจ้าหน้าที่ระบบบริหารโปรแกรมขายให้ทำงานได้ภายใต้กฎระเบียบบริษัท
● บันทึกกิจกรรมของระบบทั้งหมดซึ่งอาจรวมถึง: บันทึกการสำรองข้อมูล แฟ้มบันทึกการล้มเหลวติดขัดของระบบ บันทึกการบำรุงรักษา บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
● ช่วยในการประสานงานการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ
● แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบโปรแกรมขาย โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์, แอปพลิเคชั่น Line, E-mail จนสาขาแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
● บริหารโปรโมชั่นต่างๆ ในระบบโปรแกรมขาย พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานของโปรโมชั่นนั้นๆ ให้ทันเวลา และถูกต้องต่อการใช้งานของสาขาและฝ่ายการตลาด
● บริหารจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารโปรแกรมขาย และรวมคู่มือเหล่านั้นไว้ในขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
งาน 3 บริหารโครงการ
● บริหารโครงการที่สนับสนุน ให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ได้ตั้งเป้าไว้
● ร่วมสนับสนุนโครงการใหม่ ๆ ตามนโยบายและแผนพัฒนาของบริษัท
งาน 4 บริหารบุคคล
● ช่วยฝึกอบรมและพัฒนาทีม POS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
● ฝึกอบรมพนักงานของตนในการใช้ระบบบริหารโปรแกรมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
  •   ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • ประสบการณ์การทํางานด้านการบริหารงานระบบ POS ไม่น้อยกว่า 6 ปี ด้านการตั้งค่า ทำโปรโมชั่น ดูแลระบบ
  • มีประสปการณ์ด้านงานไอทีอื่นไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เคยทำงาน IT project มาก่อน
  • เข้าใจโครงสร้างโปรแกรม และความสัมพันธ์ของข้อมูล
  • มีความรู้กระบวนการทํางานระบบการขายของผู้ใช้
  • สามารถ วางแผน การคิดเชิงระบบ การโน้มน้าว การประสานงาน
  • สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูล ด้วย Microsoft SQL Server
  • มีความสามารถในการใช้ SQL Query Statements เป็นอย่างดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 2 เดือน


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ความสุขสร้างได้จากที่ทำงาน
เป็นความโชคดีที่ได้มาร่วมงานกับบริษัท
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/08/2019
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
     บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เกิดขึ้นเมื่อปี 2015 แต่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเรานั้น ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 30 กว่าปีก่อน โดยเกิดจากครอบครัวเล็กๆ ที่รัก ในการดูแลเอาใจใส่คนรอบตัว สนใจเรื่องอาหารการกิน รักในการทำอาหารให้คนในครอบครัวและเพื่อนพ้องใกล้ตัวทาน 
     จึงเป็นจุดตั้งต้นของ ธุรกิจร้านอาหาร อันเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของชาวปิ้งย่าง อย่าง Bar B Q Plaza ตอนนี้เรามีสมาชิกครอบครัวกว่า 4,000 คน ที่มาช่วยกันดูแล ให้บริการลูกค้าถึง 10 ล้านคนต่อปี ทั่วประเทศ 
     นอกจากเรื่องปิ้งย่างแล้ว ปัจจุบันธุรกิจใหม่ล่าสุดของเรา คือ HOT STAR ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 2015  มาทำหน้าที่ตามใจปากของคนรักอาหารไต้หวัน 

     เพราะความตั้งใจของเราตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยน ครอบครัวนี้ยังให้ความสำคัญกับอาหาร และรักที่จะดูแลผู้คนให้อิ่ม อร่อย กับ อาหารคุณภาพตามเจตนารมณ์ ที่เรียบง่ายของผู้ก่อตั้งนั่นคือ 

     "เราจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้น"
ดังนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ธุรกิจต่อๆไปของเราในอนาคต จะต้องมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผลบวกกับชีวิตคนในวงกว้างอย่างแน่นอน
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
ที่อยู่
333 Prachachuen Rd., Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Parichat
โทรศัพท์
0-2575-1010 # 441
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
Account Receivable Officer
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
กทม. (หลักสี่)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
Learning & Development Specialist
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
กทม. (หลักสี่)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
ผู้จัดการคลังสินค้า
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
Internal Graphic Communication Specialist
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
กทม. (บางเขน, หลักสี่), นนทบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
Assistant Leasing Manager
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
กทม. (หลักสี่)
สามารถเจรจาต่อรองได้