กลับ
บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

Safety Officer - ประจำจังหวัดระนอง

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ภูเก็ตและภาคใต้
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ( HAZOP and JSA) รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Risk Assessment)
4.จัดทำแผนงาน( SSHE Plan)วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและอัพเดตข้อมูลในระบบ SSHE Plan และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ คู่มือความปลอดภัยพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ
7. จัดทำแผนอบรมและฝึกอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานตามแผนอบรมประจำปี
8.ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9.เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10.ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัน เนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้ง เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
11.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
12. ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ PPE, อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ (รถเทรลเลอร์ รถเครน และรถโฟล์คลิฟท์) และตรวจเช็คสภาพรถของผู้รับเหมา
13. ตรวจสอบอุปกรณ์การยก (Lifting Gear Inspection)
14. ดำเนินการตรวจสภาพรถ (รถเทรลเลอร์ รถเครน และรถโฟล์คลิฟท์) และอุปกรณ์ตามแผนงาน (Inspection)
15. ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานก่อนเริ่มงาน (Fit to work) ได้แก่ การตรวจวัดไข้ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และวัดความดัน
16. กิจกรรม Tool Box Meeting ทุกวันทำงาน
17. จัดทำและปรับปรุงเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมกับการทำงาน
18. บันทึก Stock ยาและอุปกรณ์ PPE (ดำเนินการสั่งซื้อและบันทึกข้อมูลการเบิก-ยอดคงเหลือ)
19. อัพเดตแผนฉุกเฉินและดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินตามแผนงาน (ได้แก่ แผนไฟไหม้, แผนโควิด-19, แผนสารเคมีหกรั่วไหล และแผนอุบัติเหตุทางยานพาหนะ)
20. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
21. อัพเดตทะเบียนกฎหมายและประเมินความสอดคล้อง
22. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


คุณสมบัติ

1. อายุ 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ

2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

3. จบการศึกษาโดยตรงในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือมีประสบการณ์การทำงานทางด้านนี้มาก่อน

4. มีความรู้ และสามารถตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์, รถเครน และอุปกรณ์การยก เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถวางแผนการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินได้

6. หากเคยจัดทำระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ISO 14001, OHSAS 18001 หรือ ISO 45001) จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

The AMARIT Group is Thailand’s leading supplier of supporting services to overseas companies with operations in the oil and gas industry. AMARIT provides manpower, warehousing, dockside support services, and other ancillary services. The company also acts as petroleum concessionaires’ agents and as logistics consultants.

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่อยู่
1 Soi Pridi Phanomyong 28 (Thanipattana), Sukhumvit 71 Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์
0-2381-1020, 0-2381-1204 to 8 Fax 0-2381-1209, 0-2381-1934
เว็ปไซต์
แบ่งปัน