กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำหนดกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยีสนเทศ
 • รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งครอบคลุมการวางกรอบการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • จัดทำหรือทบทวนนโยบาย กรอบบริหารความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติ เครื่องมือบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สนับสนุนงานในการวางแผนกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และทบทวนระดับของเพดานความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการจัดทำคู่มือ นโยบาย/ มาตรฐาน และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของบริษัทเป็นประจำตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • พัฒนาและจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อที่จะรายงานต่อหน่วยงาน/ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท
 • ร่วมมือกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในแบบจำลองทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการ
 • ประสานงานและร่วมมือกับทีมในการทำงาน Ad hoc/ Project และงานอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Operation & IT Risk), หรืองานด้านตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
 • มีความเข้าใจในกระบวนการกำกับดูแลด้าน Operation & IT Risk รวมถึงมีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ Operation & IT Risk
 • หากมี FRM/ CISA จะนำมาประกอบการพิจารณา

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2539 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในเดือนมีนาคม 2540 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจ

...
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
4.7
4.0
5.0
เป็นที่ที่ให้ประสบการณ์เยอะมาก
ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ หลายอย่าง ได้รับผิดชอบหน้าที่นอกเหนือจากงานหลัก ทำให้มีโอกาสได้แสดงฝีมือ และมีผลงานโชว์ อยู่ที่นี่เวลาผ่านไปไวมาก มีกิจกรรมสังสรรค์กันเป็นระยะๆ เช่น ฉลองครบรอบบริษัท กิจกรรม outing ก็จัดดีทุกปี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
04/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
04/04/2023
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2539 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในเดือนมีนาคม 2540

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่
400/22 Phaholyothin Road, Samsaen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Mingquan Trinikon
โทรศัพท์
0-2673-8755
เว็ปไซต์
แบ่งปัน