กลับ
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Training And Development Manage

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี, เลย
ปริญญาตรี
15,000 - 25,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)
1. สํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละฝ่าย / สรุปข้อมูลเพื่อจัดทําแผนฝึกอบรม
2. จัดทําแผนฝึกอบรมประจําปี นําเสนอผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
3. จัดฝึกอบรมหลักสูตรภายใน และภายนอกเพื่อให้ความรู้ตามแผนฝึกอบรมประจําปี
4. ประสานงานติดต่อสถาบันจัดฝึกอบรมส่งพนักงานฝึกอบรมหลักสูตรภายนอก 
5. เจ้าหน้าทีส่งแบบฟอร์ม รายงานการฝึกอบรม และประเมินผลการฝึกอบรม
6. จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทุกวันที 1 และ 16 ของทุกเดือน 
7. จัดทําแบบประเมินผลการสอนงาน (On the job training) 
8. บันทึกประวัติการฝึกอบรมทังภายในและภายนอกเข้าระบบ
9. จัดทําข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมทังภายในและภายนอก เพื่อรับรองหลักสูตรจากกรมส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
10.ติดตามแผนฝึกอบรมประจําปี และสรุปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทุกเดือน
11.จัดทําแฟ้มทะเบียนประวัติพนักงาน ผู้รับเหมา ลูกจ้างผู้รับเหมา ตรวจสอบเอกสารขออนุญาตและบันทึกลายนิ้วมือ
12.ดําเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานเฉพาะตาม Training Matrix ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ
13.ด้านอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1. การศึกษาปริญญาตรี สาขากฎหมาย, รัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาทีเกียวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี

3. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน พรบ.แรงงานสัมพันธ์

4. มีประสบการณ์และเข้าใจในระบบริหารงานระบบมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 22000และอืน ๆ ทีเกียวข้องสวัสดิการ
- OT
- กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์พร้อมเงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว
- กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทุนการศึกษา (สำหรับบุตรพนักงานประจำ)
- บ้านพัก (ฟรีสำหรับพนักงานประจำ)
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่
- รถบริการสำหรับพนักงานในกรณีเจ็บป่วย
- รถรับส่งนักเรียน (บุตรพนักงาน)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 1.5 – 4 ขวบ (บุตรพนักงานเรียนฟรี)
- สนามกีฬา
- ห้องพยาบาลบริการกรณีเจ็บป่วย
- อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแผนการอบรม
- อาหารเช้า – กลางวัน – เย็น สำหรับพนักงานรายเดือน(ฟรี)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
ที่อยู่
246 หมู่ที่ 13 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทรศัพท์
044-551-600-9 Fax 044-551-604
เว็ปไซต์
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มเคไอ ก่อตั้งโดยตระกูล เสถียรถิระกุล ถือกำเนิดขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำตาลในปีพ.ศ.2508 โดยได้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล
แห่งแรกของกลุ่มขึ้นที่จังหวัดชลบุรี 
     ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ทางกลุ่มได้ย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดชลบุรีมาที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาและในปี พ.ศ.
2546 บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด โรงงานน้ำตาลแห่งที่สองของกลุ่มก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
     กว่า 40 ปีของการทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพระบบ ISO9000:2000 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระบบ ISO14001:2004 GMP HALAL และ มอก.18001  นอกจากนั้นบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการจัดการด้านการเกษตร  เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยที่ดีเข้าสู่โรงงาน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอ้อย  คุณภาพของเกษตรกร ตลอดจนคุณภาพของเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำไร่อ้อย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนได้น้ำตาลทรายคุณภาพดีได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ปัจจุบัน กลุ่มเคไอ มีบริษัทในเครือแยกเป็นสามพื้นที่มี ทั้งหมด 5 บริษัท คือ
1.บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท
บนเนื้อที่ 2,500 ไร่ ของ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
ด้วยกำลังการผลิตกว่า 28,000 ตันอ้อยต่อวัน พร้อมทั้งมีปริษัทในเครือ บ.ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลโดยใช้กากอ้อย เพื่อนำมาใช้ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 42 เมกกะวัตต์
ต่อชั่วโมง  และอีกสองบริษัท  ไอโอแก๊ซ และโรงปุ๋ย
2.บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 950 ล้านบาท บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ของ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ด้วยกำลังการผลิตกว่า 18,000 ตันอ้อยต่อวัน 
3.บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 995 ล้านบาท โดยตั้ง
อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล
รีวิวที่น่าสนใจ

ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดีการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
26/04/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
26/04/2022
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
Process Engineer
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
ขอนแก่นและภาคอีสาน
20,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
Human Resources and Administration Manager
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เชียงใหม่และภาคเหนือ
50,000 - 80,000 บาท/เดือน + Commission
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google