งาน หางาน สมัครงาน
ผู้จัดการโครงการ
Project Manager
บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)
Duties & Responsibilities
1.วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด รายละเอียดในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ
3. ระบุและเลือกสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้
4. ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้
5. ประสานงานกับโครงการอื่นๆเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดของหน่วยงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุ ถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอก และภายในองค์การได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
7. นำการวิเคราะห์เวลา ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการดำเนินโครงการและเทคนิควิธีการมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ
8. สร้างทักษะและความเป็นผู้นำให้กับผู้บริหารโครงการทุกระดับทั้งนั้นพอให้โครงการทุกส่วนดำเนินไปด้วยดีภายใต้ความรับผิดชอบของผู้นำแต่ละระดับ
Qualification

1. อายุ 38 - 48 ปี

2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 

3. มีใบ กว.สามัญวิศวกร (สย) / License B ( professional engineer)

3. ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป 

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  

6.ทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

7. สามารถทำงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (พระราม 3 ) , ท่าพระ

 
Basic qualification
Type of job : งานประจำ
Quantity : 2 quota
Gender : ชาย/หญิง
Salary(Baht) : 50,000 - 100,000 บาท/เดือน
Experience : 10 - 15 year(s)
Location :
Education : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
About company
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

Welfare
  • ค่าคอมพิวเตอร์
  • ค่าที่พัก
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
Contact person : จิราภรณ์ ปัญญาแหลม
Address : บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร เอ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวง / เขต ห้วยขวาง กทม.
Phone number : 02-053-5861-62
Homepage :
View more jobs at บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)
Keyword : ผู้จัดการโครงการ , ผู้บริหารงานโครงการ , Project Manager , professional engineer , กว.สามัญวิศวกร