งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Accounting Manager
ด่วนมาก!
บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับนโยบายจากผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาและ นามาวางแผน ถ่ายทอด ยังพนักงานภายในหน่วยงาน รวมถึงทาการติดตามผลของการปฏิบัติพร้อมทั้งรายงานผลการทางานแก่ผู้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี
 • ทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดส่งให้ผู้บริหาร
 • ปิดงบ ,กระทบยอด
 • ภงด. 1 , วิเคราะห์งบ
 • ทางบกระแสเงินสด
 • รับ จ่าย
 • วางแผนภาษี
 • ภงด. 50 , 90 , 91
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 • เป็นที่ปรึกษากับพนักงานในหน่วยงานในการหาสาเหตุหลักของข้อผิดพลาด การวางแผนแก้ไข และหาแนวทาง
 • ป้องกันการเกิดซ้าของปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมวางแผน และเสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานทั้งนโยบาย เครื่องมือในการทางาน ขั้นตอน และจานวนอัตรากาลัง รวมถึงการพัฒนศักยภาพของพนักงานภายในหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผลักดัน และนาเสนอแนวทางสร้างความผูกพันให้เกิดในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และบริษัท
 • มีความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุติใบแจ้งซ่อม การลางาน และพิจารณาความผิดเบื้องตันของพนักงานภายในหน่วยงาน ตามกฎบริษัท
 • เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่กี่ยวข้องเพื่อการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 35 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี โท สาขาบัญชี
 • ผ่านการทางานโดยเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีอย่างน้อย 5 ปีในธุรกิจมหาชน
 • ทำบัญชี และปิดงบบัญชี , ภาษี, พรบ. ต่างๆ
 • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางบัญชีได้
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 20 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายยารักษาโรค

ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และสารสกัดจากพืชสมุนไพรทุกชนิด

ส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการผลิตยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สวัสดิการ
สวัสดิการ
1. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
2. ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามผลงาน)
3. เบี้ยขยัน สูงสุด 800 บาท/ต่อเดือน
4. เครื่องแบบพนักงาน/Uniform
5. รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง รางวัลรายเดือนสูงสุด 1 เดือน/รางวัลรายวันสูงสุด 13 วัน
6. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
7. กู้ยืมเงินธนาคารออมสินสูงสุด200,000บาท
8. สันทนาการต่างๆ เช่น ท่องเที่ยว งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี
9. ตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมห้องพยาบาล
10.เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆเช่น งานฌาปนกิจ,สมาชิกในครอบครัวชีวิต
11.วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน
12.กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
13.ของขวัญรับขวัญบุตรแรกคลอด
14.กิจกรรมอวยพรวันเกิดพนักงาน
15.ประกันชีวิตอุบัติเหตุ(บางตำแหน่ง)
16.ประกันสังคมและกองทุกเงินทดแทน
17.การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท
และอื่นๆ
ที่อยู่ : 69 ซอย บางขุนเทียน 14 ถนน บางขุนเทียน แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-1007 ต่อ 201 - 203
โทรสาร : 0-2416-1241
โฮมเพจ : http://www.tmanpharma.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด
คีย์เวิร์ด : Accounting Manager , Accounting , ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , บัญชี , ภงด.1 , ภงด.50 , ภงด.90 , ภงด.91 , งบประมาณ , budget