งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน
Debt Compound Officer
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
,
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดทำคู่มือในการทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ
• ตรวจสอบข้อมูลประวัติชาวไร่, บุคคลค้ำประกัน, เจ้าของหลักทรัพย์
• ตรวจสอบความมั่นคง ความเป็นอยู่ และประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกัน ประกอบการปล่อยสินเชื่อ
• ออกหนังสือทวงถามหนี้สิน
• ติดตามทวงถามหนี้สิน ณ ที่อยู่ / ภูมิลำเนา
• เจรจาต่อรองให้ชาวไร่ชำระหนี้สิน
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับกิจการ
ของบริษัทฯ
• ปฏิบัติตามนโยบายระบบมาตรฐานสากล ISO ทุกระบบของโรงงาน

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• การศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา นิติศาสตร์.
• ประสบการณ์ 1-2 ปี
ความรู้/ความสามารถ
• ทักษะการเจรจาประนอมหนี้สิน
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิเทศศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • บ้านพัก
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลากิจ
 • ลาบวช
 • ลาป่วย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 3 มื้อ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปฤณ รวมสมบัติ
ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 ถนนบัวขาวโพนทอง ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-134101-4 ต่อ 105
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คีย์เวิร์ด : ประนอมหนี้สิน , กฏหมาย , นิติศาสตร์