ข้อตกลง
  1. แต่ละประกาศของท่านจะสามารถลงโฆษณาได้ 1 ตําแหน่งงาน และ แต่ละตําแหน่งจะถูกโฆษณาบน www.jobtopgun.com เป็นเวลา 30 วัน (ประกาศงานจะปรากฏบนเว็บไซต์ 30 วันให้ผู้หางานเห็น ซึ่งจะ ไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่คิดเป็นวัน ลงได้ 1 วันเท่านั้น หรือโทรทัศน์ที่ลง 1 ครั้งแค่ 30 วินาที)
  2. เครดิต Search Resume ใช้วิธีการหักเครดิตตามช่วงเงินเดือนที่ระบุใน Super Resume คือ น้อยกว่า 50,000 หัก 1 เครดิต, 50,000-100,000 หัก 2 เครดิต , มากกว่า 100,000 หัก 4 เครดิต เงื่อนไขการ หักเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
  3. Jobtopgun ของสงวนสิทธิ์ งด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการให้บริการกับธุรกิจตัวแทนหรือ นายหน้าของธุรกิจขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจขายตรง ธุรกิจหาสมาชิก MLM การ ตลาดแบบ face-to-face รวมถึงธุรกิจที่เหมือนหรือคล้ายกับที่กล่าวมา ตลอดจนการประกาศงานที่ไม่มีความชัดเจนท้ังในส่วนของข้อมูลบริษัท รายละเอียดงาน หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ธุรกิจที่ Jobtopgun เห็นว่าไม่เหมาะสม และธุรกิจท่ีมีการค้นประวัติเป็นจํานวนมากจนเป็นสาเหตุให้เกิดข้อสงสัย
  4. ลูกค้ายืนยันว่าได้อ่านและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารประกอบการขายและเงื่อนไขและข้อ ตกลงของผู้ใช้บริการที่ระบุอยู่ใน www.jobtopgun.com/HRterms
  5. ค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้
  6. ประกาศอาจถูกลบก่อนเวลาหากพบว่ามีการผิดเงื่อนไขและข้อตกลง หรือชําระเงินไม่ครบถ้วน
  7. ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกไว้ใน super resume หรือใน www.jobtopgun.com
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า