เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด (“บริษัท”) เป็นเจ้าของผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.jobtopgun.com wwww.superresume.com และ www.saywana.com (“แพลตฟอร์ม”) ด้วยจุดประสงค์เป็นสื่อกลาง ในการติดต่อ และการสร้างชุมชนแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้ บริการ”) ซึ่งอาจแบ่งออก เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้ประสงค์จะหางาน (Job Seekers) และผู้ประสงค์จะว่าจ้าง (Job Hunter) ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งบริษัทอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ได้ด้วยดุลพินิจฝ่าย เดียวของบริษัท โดยมิต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศผ่านทางแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่ จะห้ามหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดัง กล่าวใช้แพลตฟอร์มของบริษัทได้ ทั้งนี้การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้ แพลตฟอร์มอยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะถูกถือว่า ได้ยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนฉบับนี้และ การเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งปวงในภายหลัง ผู้ใช้บริการรับทราบว่า นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้แล้ว ในการใช้บริการของ แพลตฟอร์ม ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการจะถูกประมวลผลโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ โดยบริษัทให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลดัง กล่าวไว้ใน เงื่อนไขข้อกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถต้องยอมรับ

ชื่อผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password)

 • ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใด ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหาจากการใช้ชื่อ ผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านโดยบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากเกิดปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้ บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ธุรกรรมใดๆที่ทำกับบริษัทโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่า เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการต้อง รับผิดชอบต่อทุกธุรกรรมที่ได้ดำเนินการดังกล่าว
บริการของบริษัท

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า บริษัทให้บริการ 3 ส่วนหลักต่อผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม และการที่ผู้ใช้บริการมีบัญชีผู้ใช้งานที่เปิดไว้ กับบริษัท บริษัทจะให้บริการหลัก ดังนี้

 1. การให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Super Resume
  • ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ ในฐานะเป็น Job Seeker เข้ามาใช้ในการจัดทำประวัติย่อสำหรับสมัครงาน ที่เป็นรูปแบบ มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยนำเสนอตัวตนของผู้ใช้บริการให้น่าสนใจ โดยการให้บริการ (1) แนะนำหัว ข้อที่ควรระบุไว้ใน Resume ในหัวข้อ ต่างๆ ในรูปแบบของ Questionnaire ให้ผู้ใช้บริการกรอก (2) ให้บริการสร้างรูปแบบของ Resume ที่เป็นมาตรฐานให้ตามเนื้อหาที่ผู้ ใช้บริการเป็นผู้ให้ ข้อมูลผ่าน Questionnaire (3) เก็บรักษา Resume ที่ได้มีการสร้างของผู้ใช้บริการแต่ละราย ไว้ในระบบ และ (4) เปิดเผยข้อมูล Resume ของผู้ใช้บริการผ่านระบบที่เชื่อมโยงกับแพลต ฟอร์ม JOBTOPGUN เพื่อให้ผู้ใช้บริการของแพลตฟอร์มดัง กล่าว ในฐานะ Job Hunter พิจารณาข้อมูลของผู้ใช้บริการฝ่าย Job Seeker ตามที่แสดงไว้ใน Super Resume ของ ผู้ใช้บริการดัง กล่าวได้ โดยการเปิดเผยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ เป็น Job Seekers โดยตรงเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะอนุญาต ให้สิทธิบริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ในการให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงตามเงื่อนไข ดังนี้
  • หากมีปัญหาข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเสนอและส่งผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริ การเป็นผู้ให้ข้อมูลรับประกันและ ยอมรับว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย หรือ ค่าเสียหายใดๆ ที่บุคคลใดอาจเรียกร้องทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ให้ ข้อมูลต้องชดเชย สำหรับความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และ/หรือแพลตฟอร์ม
  • ผู้ใช้บริการยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการตรวจทานความถูก ต้องและแม่นยำของข้อมูลที่ได้มีการนำ ส่งเข้ามาในแพลตฟอร์ม แต่หากบริษัทพบว่า การส่ง ข้อมูลไม่ถูกต้อง บริษัทมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ฝ่ายเดียวในการใช้ดุลพินิจในการลบ หรือระงับการ ใช้บริการหรือการเผยแพร่ Super Resume ของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ อีกครั้งหรือเพื่อป้องกันความ เสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น​ โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าเสีย หายใดๆจากการใช้ดุลพินิจดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิดัง กล่าวไม่ถือว่าเป็นการ สละสิทธิของบริษัทในการที่จะตรวจสอบ และสอบทานข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการดังกล่าวอีก ในภายหลัง
 2. การให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม JOBTOPGUN

  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อกลางในการติดต่อ สื่อสารและการเสนอจับคู่ระหว่าง ข้อกำหนดการโฆษณาประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใน ตำแหน่งต่างๆ โดยผู้ใช้บริการในฐานะ Job Hunter และข้อมูลประวัติการทำงานที่ผู้ใช้ บริการในฐานะ Job Seekers ได้ให้ไว้ด้วยตนเอง หรือด้วยการใช้บริการแพลตฟอร์ม Super Resume โดยบริษัทจะดำเนินการดังนี้ (1) รวบรวมเงื่อนไขข้อกำหนดการโฆษณาหาบุคคล ของ ผู้ใช้บริการที่เป็น Job Hunter และรวบรวมประวัติการทำงานของผู้ใช้บริการที่เป็น Job Seeker (2) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขจากการ โฆษณา และข้อมูลประวัติการทำงานของ ผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายผ่านทางหน้าแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายมีสิทธิเลือกเพื่อ ดำเนินการติดต่อกันต่อไป กล่าวคือเพื่อให้ Job Hunter ติดต่อ Job Seeker ที่มีประวัติการ ทำงาน ตามที่ต้องการ และให้ Job Seeker เลือกกดเข้าไปสมัครงานกับ Job Hunter ที่ตนมี ความสนใจ ทั้งนี้ด้วยระบบและเทคโนโลยีของบริษัทและแพลตฟอร์ม บริษัทอาจนำเสนอ การ จับคู่ข้อมูลการโฆษณาของ Job Hunter ที่ตรงกันกับประวัติการทำงานของ Job Seeker ให้ ผู้ใช้บริการพิจารณา เพื่อความสะดวกได้ ในการให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงตามเงื่อนไข ดังนี้

  • ผู้ใช้บริการทั้ง Job Seeker และ Job Hunter รับทราบและตกลงว่า บริษัทเพียงทำหน้าที่ใน การเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลการลงโฆษณา หรือประวัติการทำงานของผู้ใช้บริการ แต่ละฝ่ายเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้กรอก นำเสนอและส่งข้อมูลผ่านระบบแพลตฟอร์ม ต้องเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้อง และแม่นยำเกี่ยวกับข้อมูลที่ตนได้เป็นส่งเข้ามาในระบบ เพียงฝ่ายเดียว โดยบริษัทไม่ได้รับประกันหรือตรวจสอบยืนยันข้อมูลใดๆที่จะแสดงผลผ่าน แพลตฟอร์ม ดังนั้น หาก มีปัญหาข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏดังกล่าว ผู้ใช้บริการ แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเนื้อหาดังกล่าวด้วยตนเอง และต้องชดเชยความเสียหายใดๆที่อาจกับ บริษัทในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้บริการฝ่ายใดประสบ ปัญหาในส่วนของเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการอื่นได้นำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการนั้นอาจแจ้ง ปัญหาดังกล่าวให้บริษัททราบ และบริษัทมีสิทธิสมบูรณ์ในการใช้ดุลพินิจจัดการในกรณี ดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทได้
  • ผู้ใช้บริการทั้ง Job Seeker และ Job Hunter รับทราบและตกลงว่า บริษัททำหน้าที่เพียงแนะ นำการจับคู่ที่อาจมีลักษณะตรงกัน เท่านั้น แต่ทั้งนี้การตัดสินใจติดต่อกันเพื่อดำเนินการในขั้น ตอนต่อไป รวมถึงการดำเนินการตัดสินว่าจ้างหรือไม่ว่าจ้างทำงาน หรือ การปฏิบัติการตาม สัญญาการว่าจ้างงานระหว่างผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่าย เป็นการตัดสินใจและดำเนินการโดย ผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่าย โดยสมบูรณ์ โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดใดๆ
  • บริษัทไม่ได้รับประกันความสำเร็จในการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ บริษัท ไม่รับประกันว่า Job Seeker ทุกท่านจะได้รับการว่าจ้างงาน หรือ Job Hunter ทุกท่าน จะสามารถหาผู้ที่เหมาะสมตามตำแหน่งได้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับผิดต่อความไม่สำเร็จดังกล่าว
 3. การให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม SAYWANA

  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทมีจุดประสงค์สร้าง ชุมชนเครือข่ายของผู้ใช้บริการ Job Seeker โดยการแนะนำผู้ใช้บริการ Job Seeker ที่มี ลักษณะตามข้อมูลที่แสดงไว้ใน Super Resume ใกล้เคียงกัน ให้สามารถติดต่อกัน เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวทางในการพัฒนาสายงาน และวิชาชีพของผู้ใช้บริการระหว่างกันได้ โดยเป็นไปในลักษณะ ของการติดต่อผ่านเครือข่ายที่เป็นไปเชิงวิชาการและการพัฒนาในทาง วิชาชีพ ทั้งนี้ในการให้บริการดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการดังนี้ (1) ให้ผู้ใช้บริการสามารถ สร้างรายละเอียดหน้า Profile ของตนเองที่จะได้ รับการนำเสนอผ่าน Post สาธารณะ ของแพลตฟอร์ม SAYWANA ได้ตามที่ต้องการ พร้อมทั้งให้สิทธิเด็ดขาดกับผู้ใช้บริการใน การตั้งค่า การติดต่อหรือการเปิดเผยข้อมูลในการใช้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าว (2) ด้วย ระบบและเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทจะทำการแนะนำ กลุ่มของผู้ใช้บริการที่มีลักษณะความ สนใจ ความชอบ หรือคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้บริการที่สร้าง Profile ดังกล่าวเพื่อให้ ผู้ใช้ บริการนั้นเลือกติดต่อและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน (3) ให้บริการแพลตฟอร์มกลางในการนำ เสนอเรื่องราว หรือเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ รายหนึ่งที่นำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม ให้ผู้ใช้ บริการอื่นในเครือข่ายได้รับทราบและแลกเปลี่ยน และ (4) เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ โปรแกรม หรือกิจกรรมร่วมกันของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผู้ใช้บริการสร้างขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ในเครือข่ายได้ติดต่อและทำร่วมกัน ในการให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงตามเงื่อนไข ดังนี้

  • ผู้ใช้บริการทั้งหมดรับทราบและยอมรับว่า บริษัททำหน้าที่เพียงเป็นสื่อกลางแนะนำผู้ใช้บริการ ที่มีลักษณะความสนใจในแง่ของการ พัฒนาวิชาชีพใกล้เคียงกัน โดยอาศัยข้อมูลของผู้ใช้บริ การที่มีในแพลตฟอร์ม Super Resume ให้แก่กันเท่านั้น แต่ทั้งนี้การตัดสินใจ ติดต่อกัน เป็น การใช้ดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องที่จะเลือกได้โดยอิสระ และบริษัทไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อง
  • การติดต่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม SAYWANA นี้บริษัทกำหนดจุดประสงค์ หลักเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ข้อมูลในการติดต่อ ที่ได้จาก แพลตฟอร์มเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดไว้ ถือว่าเป็น กรณีที่ผู้ใช้ บริการนั้นดำเนินการระหว่างกันเอง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
  • ข้อมูลที่ได้มีการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม เป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการแต่ท่านเป็นผู้นำเสนอ และส่ง ผ่านแพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์ม ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบใดๆ ทั้งใน ส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับ Profile ของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลเนื้อหาต่างๆที่ ได้มีการนำเสนอ ผ่านหน้า Feeds ต่างๆ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำของเนื้อ หาทั้งหมดด้วยตนเอง รวมถึงต้องรับประกันชดเชยให้แก่บริษัทในกรณีเกิดความเสียหายใดๆ จากการนำเสนอเนื้อหา ที่บริษัททำหน้าที่เป็นสื่อกลางใน การนำเสนอข้อมูลเท่านั้น
  • กรณีมีข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ ข้อความที่มีการแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิด เห็นระหว่างกันผ่านแพลตฟอร์มระหว่างผู้ ใช้บริการ ถือเป็นข้อพิพาทโดยตรงระหว่างผู้ใช้ บริการทั้งสองฝ่าย โดยผู้ใช้บริการทั้งสองตกลง ที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจาก บริษัท เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะกำหนดกรอบเบื้องต้นเป็นแนว ปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการปฏิบัติตาม และหากผู้ใช้บริการไม่ ปฏฺิบัติตาม บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือลบเนื้อหา การนำเสนอต่างๆได้ เพื่อลด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท ในการใช้สิทธิดังกล่าว
  • กรณีผู้ใช้บริการร่วมกันจัดกิจกรรม หรือโปรแกรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพต่างๆขึ้น โดยเป็น การจัดและนำเสนอกิจกรรมหรือ โปรแกรมดังกล่าวผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือโดยผ่านเครือข่าย ของแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับประกันที่จะรับผิด ชอบต่อการจัดกิจกรรม หรือโปรแกรมดังกล่าวระหว่างกันเอง โดยยอมรับและรับรองว่า บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ ต้องรับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆ
เงื่อนไขการให้บริการทั่วไปของบริษัท และช้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

 • การเข้ามาค้นหาข้อมูลหรือใช้บริการในแพลตฟอร์มทั้งหมดของผู้ใช้บริการ บริษัทกำหนดให้ อาจมีทั้งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและที่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการ ในการ ใช้บริการต่างๆตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • ในการให้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลง ต่างๆ ตลอดจน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการได้ รวมทั้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือลดทอนความสามารถของแต่ละแพลตฟอร์ม โดยบริษัทไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบโดย ตรงต่อสิทธิและ/หรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเพื่อปฏิบัติตาม
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google