เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค, บรรจุภัณฑ์, เครื่องจักร, การผลิต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจําปี (Audit Plan)
2. ร่วมจัดทำและปรับปรุงแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
3. ร่วมจัดทำและปรับปรุงแบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคมุภายในและประเมินความเสี่ยง
4. จัดทำเอกสารการประชุมและจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจําปี
6. จัดทำกระดาษทําการ ตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7. บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ความเสี่ยงและจุดอ่อนของระบบงาน / วิธีการปฏิบัติงานที่พบเห็นจากการตรวจสอบ ลงในกระดาษทําการ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี 
- ประสบการณ์การทํางาน ผ่านการฝึกงานและมีหนังสือรับรองการฝึกงานด้านการตรวจสอบ หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ
- มีความรู้ในระบบงานบัญชี และ เข้าใจกระบวนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ได้
- มีทักษะในการใช้ Excel ได้ดี สามารถใช้ V lookup , Pivot Table ได้
- มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง

บุคลิกภาพ
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีทักษะในการประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ ช่างสังเกต
- ซือสัตย์ มีสัจจะ ขยัน อดทน ตัดสินใจอย่างเป็นธรรมและเที่ยงตรง
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาพักร้อน
 • สิทธิการลาบวช,ลาสมรส,ลาฌาปนกิจ,ลาฝึกอบรมพัฒนา ตนเอง
 • เงินกู้ยืมบริษัท
 • เงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต ทั้งพนักงานและสมาชิกใน ครอบครัว
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 10 รีวิว
Clover Leaf Background5
Dream Company
Clover LeafClover LeafClover Leaf
วิเศษสุด
ชีวิตดี4.3
งานดี4.5
เงินดี3.5
สังคมดี 4.2
ฟังเสียงจากบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน ) ดำเนินกิจการ ก่อตั้งเมื่อปี 2526 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2534 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม โอ.พี.พี.(Oriented Polypropylene Film) ต่อมาได้ขยายสายการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกและวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อีกหลายประเภท ด้วยความมีคุณภาพได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานประกอบการรวม 3 แห่ง เพื่อรองรับการเติบโต และฐานการผลิตที่ขยายตัวกว้างขึ้นประกอบด้วย โรงงานพิมพ์ฉลากกาวที่ถนนจันทน์ โรงงานผลิตฟิล์มที่นิคมอุตสาหรรมลาดกระบัง และโรงงานผลิตหลอดลามิเนทสำหรับบรรจุยาสีฟันที่นิคมอุตสาหรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกแห่งล้วนเป็นโรงงานที่ทันสมัยพร้อมด้วยเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด อีกทั้งทีมงานที่มีคุณภาพจึงสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจให้แก่ลูกค้าเสมอมา
ดู HR SAY ของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี5
งานดี5
เงินดี4.5
สังคมดี 5
ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำในทางที่ดี บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานมาก ผู้บริหารใส่ใจ ปรึกษาได้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/12/2021
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกมากกว่า 30 ปี อาทิเช่น  ฟิล์มโอ พี.พี. ฟิล์ม ซี พี.พี.  สติกเกอร์ หลอดลามิเนท (สำหรับบรรจุยาสีฟัน) ฟิล์มแมททัลไลซ์ ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มลามิเนท ฟิล์มผนึกสูญญากาศ ฟิล์มป้องกันการขีดข่วน และฟิล์มหด

จากความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงคุณภาพ ด้วยความที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จึงส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริษัทฯกำลังขยายโรงงานในประเทศไทย บริษัทฯจึงต้องการผู้ที่ความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตและฐานการผลิตที่ขยายตัวกว้างขึ้น 

 
Thai OPP Public Company Limited is a leading manufacturer of plastic film for more than 30 years, such as O.P.P. Film, C.P.P. Film, Sticker, Laminate Tubes (for toothpaste), Metallized Film, Stretch Film for Pallet wrap, Laminated Film, Skin Vacuum Film, Protection Film and Shrink Film due to the stability and success of our business and to receive international certification is good quality. As a result, our company is widely known in the business industry. Moreover our company is currently expanding of factory in Thailand and want to get ability to work with our company for support the growth and production expansion.
Job Location
ที่อยู่1741 Chan Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อK.Montri , K.Pilawat
โทรศัพท์0-2678-1051-5 ต่อ 584,589 /LINE ID: @303uxzxx
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ