นักพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมอาวุโส สงขลา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
หน่วยงานรัฐบาล
16/05/2024
งานที่อัตราการแข่งขันต่ำ
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
สงขลา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 80,000 บาท/เดือน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริการข้อมูลความรู้สร้างสรรค์ ให้คำปรึกษาเชิงลึก แนะนำแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ เกี่ยวกับข้อมูลความรู้ งานบริการด้านต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของสำนักงานมากขึ้น
 • ดูแลการบริการข้อมูลความรู้แก่กลุ่มคณะผู้เยี่ยมชมประเภทต่างๆ รวมทั้งจัดทำแผนแนะนำองค์กรและจัดโปรแกรมการเข้าเยี่ยมชม เพื่อให้กระตุ้นให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และสมัครเป็นสมาชิก
 • ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่เชิงกายภาพ ดูแล แนะนำการดูแลสมาชิกและผู้ใช้บริการในพื้นที่เชิงกายภาพ ให้ได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงการดูแลอำนวยความสะดวกบนพื้นที่บริการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
 • บริหารจัดการและดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และรวบรวมเนื้อหาจากการอบรม บรรยาย เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิทัลออนไลน์
 • ให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในเขตภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบบริการ ไปใช้ประโยชน์ และเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และขยายโอกาสทางธุรกิจ
 • ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
 • รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และพนักงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของสำนักงาน
 • ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในด้านพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุตสาหกรรม หรือธุรกิจสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อ ประสานงานกับ สื่อทั้งในและต่างประเทศ
 • มีความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์และพัฒนาแบรนด์ขององค์กร
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารโครงการ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่เรียนรู้และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีวิสัยทัศน์ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สวัสดิการเลือกได้ ตามวงเงินนโยบายองค์กร
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 1 รีวิว
Above Standard
ชีวิตดี4.5
งานดี4.5
เงินดี2
สังคมดี 4
ฟังเสียงจากบริษัท
บริษัท CEA ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศและสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป และต้องการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทยสู่เวทีโลก เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ครีเอทีฟและเปิดกว้างทางความคิดให้แก่พนักงานทุกคน พร้อม “สวัสดิการเลือกได้” ที่ตอบโจทย์ต่อคนรุ่นใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคมให้ดีขึ้นต่อไป
Company Image
ดู HR SAY ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ฟังเสียงจากพนักงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
บริการลูกค้า>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.5
ชีวิตดี4.3
งานดี4.5
เงินดี2
สังคมดี 4
เป็นองค์กรที่ดี ถ้ามีโอกาสอยากกลับไปทำงานเป็นพนักงานประจำเพื่อความมั่นคงในระยะยาวอยากให้ CEA เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจไทย เพราะสิ่งที่ CEA ทำ คือการเข้าไปลงทุนทางด้านทรัพยากรความคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างและเกิดเป็นจุดเปลี่ยนแปลงใหม่
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
6%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
18/08/2020
อ่านรีวิวทั้งหมดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน CEA ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

Job Location
ที่อยู่อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ชื่อผู้ติดต่อพัชราภรณ์ ถนอมพืช
โทรศัพท์0-2105-7400 ต่อ 173 Fax 0-2664-7670
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ